91. zk., 2005eko maiatzaren 17a, asteartea

Xedapen Orokorrak

Herrizaingo Saila
2447

95/2005 DEKRETUA, apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Apustuen Erregelamendua onesten duena.

Egungo gizarte moderno guztietan, aisiako jarduerak izugarri garatu eta zabaldu dira eta asko dibertsifikatu dira, eta arlo honek geroago eta garrantzi handiagoa du ekonomian. Hori dela-eta, Administrazioak arreta berezia jarri behar du jarduera horietan, eta ekonomian eta gizartean duten eraginaren heineko arautzea ezarri behar die.

Beste alde batetik, komunikazioaren arloko teknologia berriak gizartearen eremu guztietara zabaltzeak eragin handia du aisian; izan ere, hainbat jende dago aisialdiko jarduerak urruneko konexioen bidez egiteko nahia adierazi duena.

Ekonomiaren, teknologien eta gizartearen inguruabar horien guztien poderioz, ohiko jokoei beste era bateko joko berriak batu zaizkie, besteak beste apustu-jokoak.

Joko modalitate asko badaude ere, Europako hainbat herrialdetan tradizio handia du kirolaren edo beste gertaera batzuen gaineko apustu-jokoak. Herrialde horietan jokoaren ardatz dira kirol jardueren inguruko apustuak.

Euskadin, nahiz eta apusturako zaletasun handia izan betidanik eta herri kiroletan ohikoa izan, orain arte ez da berariazko araudi egokirik prestatu. Hori dela-eta, bidezkoa eta egokia da apustuei buruzko arauak ezartzea, hain zuzen ere jokoaren arloan indarrean ditugun arauetako berme guztiak bildu eta apustuak Erkidegoan baimendutako jokoen egituraren barruan sartzen dituen araudia, helburua orain dauden jokoen eta joko modalitate berriaren arteko oreka lortzea dela.

Ondorioz, Herrizaingo sailburuak proposatuta, Jokoaren Euskal Kontseiluak txostena emanda, Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz eta Jaurlaritzaren Kontseiluaren 2005eko apirilaren 19ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Apustuen Erregelamendua onetsi da. Testua jarraian erantsita dago.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– 1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoen Katalogoa onetsi zuen azaroaren 26ko 277/1996 Dekretuaren eranskineko 1.1. artikuluko c) idatz-zatia aldatu da eta honela geratu da:

c) Apustuak:

1.– Kirol-apustuak: kirol edo norgehiagoka jardueretan oinarritutako apustuak.

2.– Kiroletakoak ez diren apustuak.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoen Katalogoa onetsi zuen azaroaren 26ko 277/1996 Dekretuaren eranskineko 5. artikulua aldatu da eta honela geratu da:

“5. artikulua.– Apustuak.

1.– Apustua da diru-kopuru bat jokatzea aurrez zehaztutako baina amaiera ezezaguneko eta apustulariek zerikusirik ez duten gertaera baten emaitzen gainean.

2.– Apustuak debekatuta egongo dira apustuok, berez edo oinarrian dituzten gertaeren erruz, pertsonen duintasunaren, pertsonek intimitatea, ohorea eta nork bere irudia izateko duten eskubidearen eta oinarrizko beste eskubide batzuen aurkakoak badira, bai eta delitu, hoben eta administrazioko arau-hausteak egitean edo gertaera politiko edo erlijiosoetan oinarritutako apustuak badira ere.

3.– Barneko apustuak dira kirol-esparruen barruan egiten direnak, berariaz prestatutako instalazioetan eta bertako kirol-jardueretan oinarrituta.

4.– Kanpoko apustuak dira kirol-esparruez kanpoko lokal baimendunetan egiten direnak, zeinahi kirol-esparrutako jardueretan oinarrituta.

Halaber, kirol-esparru batean egiten diren apustuetako batzuk ere kanpokotzat hartuko dira, hain zuzen ere, zenbait kirol-esparrutan edo apustua egiten den esparrua ez den beste batean egiten diren kirol-jardueretan oinarrituta egiten direnak.

5.– Zehaztuko diren baldintzetan eta ezarriko den plangintzaren eremuan, artikulu honek aztergai dituen jokoetarako apustuak egiteko lokal bereziak baimendu ahal izango dira”.

Bigarrena.– Herrizaingo sailburuari ahalmena eman zaio dekretu hau garatzeko behar diren xedapen guztiak emateko. Hauexek dira garatu beharko diren alderdiak: kirol-esparruetako barneko apustuak eta apustu tradizionalak, apustu-makinak ustiatzeko eta instalatzeko baimenen ereduak, apustuen oinarri izan daitezkeen gertaeren zerrenda eta apustu-enpresek jarri beharreko fidantzen zenbatekoak eguneratzea.

Hirugarrena.– Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2005eko apirilaren 19an.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Herrizaingo sailburua,

JAVIER BALZA AGUILERA.

APIRILAREN 19KO 99/2005 DEKRETUAREN ERANSKINA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO APUSTUEN ERREGELAMENDUA
I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.– Xedea eta aplikazio-eremua.

1.– Erregelamendu honen xedea da arautzea eranskinean adierazitako gertaeretan oinarrituta Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan egiten diren apustuak.

2.– Erregelamendu honen eremuan sartzen dira apustuak kudeatuko dituzten enpresek horretarako baimena lortzeko bete beharko dituzten betekizunak, apustuen oinarri diren gertaerak eta horien motak, apustu-lokalak, apustuetarako makinak eta sistemak, bai eta apustu-jokorako beharrezkoak diren elementu teknikoak eta instalazioak ere.

3.– Arautegi honetatik kanpo utzi dira kirol eta ongintzako elkarrekiko apustuak.

4.– Apustuak debekatuta egongo dira apustuok, berez edo oinarrian dituzten gertaeren erruz, pertsonen duintasunaren, pertsonek intimitatea, ohorea eta nork bere irudia izateko duten eskubidearen aurkakoak badira, bai eta delitua edo hobena egitean, gertakari politiko edo erlijiosoetan eta indarreko legeriaren arabera debekatutako gertaeretan oinarritutako apustuak badira ere.

2. artikulua.– Definizioak.

Jarraian, erregelamendu honen eta berau garatuko duen araudiaren ondorioetarako kontuan hartu beharreko definizioak emango ditugu:

a) Apustua: diru kopuru bat jokatzea aurrez zehaztutako baina amaiera ezezaguneko eta apustulariek zerikusirik ez duten kirol-gertaera baten emaitzaren gainean.

b) Apustuen Unitate Nagusia: apustuak erregistratzeko, zenbatzeko eta kudeatzeko behar diren elementu teknikoen multzoa.

c) Apustuak egiteko makinak: apustuak egiteko berariaz homologatutako makinak.

d) Apustua balidatzea: enpresa baimendun batek apustua erregistratzea eta onartzea, eta apustulariei apustua egin dela frogatzen duen gordekina edo, hala badagokio, egindako apustua justifikatzen duten datuen egiaztagiria ematea.

e) Apustuaren koefizientea: elkarrekikoak ez diren apustuetan, asmatzen dutenentzako sariaren zenbatekoa zehazten duen zenbakia: jokatutako diruaren biderkatzailea.

f) Apustu-txartela: apustua gauzatzeko erabiliko den formularioa.

g) Apustuaren gordekina edo egiaztagiria: apustua egin dela frogatzen duen euskarria; apustuaren datuak agertzen ditu eta enpresa baimendunak erregistratu eta onartu duela egiaztatzen du, apustua irabaziz gero dirua kobratzeko aurkez daiteke eta apustuaren gaineko erreklamazioak egiteko ere bai.

h) Gutxieneko eta gehieneko apustuak: apustu mota bakoitzean gutxienez eta gehienez joka daitezkeen kopuruak.

i) Apustu-lokala: Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak apustuak formalizatzeko baimendutako lokalak.

j) Hasierako fondoa: elkarrekiko apustuetan apustulariek egindako apustu guztien batura.

k) Banatzeko fondoa: elkarrekiko apustuetan, irabazten duten apustularien artean sariak banatzeko erabiliko den diru-kopurua.

l) Dibidendua: elkarrekiko apustuetan, irabazle bakoitzari apustu-unitateko dagokion kopurua.

3. artikulua.– Herrizaingo Sailaren eskumenak.

Hauexek dira, beste batzuen artean, Herrizaingo Saileko Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak apustuen arloan dituen eskumenak:

a) Enpresei baimenak ematea apustuak ustiatzeko, lokalen, makinen eta sistema informatikoen —interaktibo zein telefonikoak— edo bestelako komunikazio- edo konexio-sistemaren baten bidez.

b) Apustuetarako berariazko lokalak baimentzea.

c) Apustu-makinak homologatzea, bai eta apustuak egiteko era guztietako sistemak, elementu teknikoak eta joko-materialak ere, eta horiek guztiak instalatzeko eta erabiltzeko baimenak ematea.

d) Apustuak ikuskatzea eta kontrolatzea, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legeko 34. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

e) Oro har, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legean, erregelamendu honetan eta garapen-arauetan ezarritako gainerako guztiak.

f) Erregelamendu honetako 1.4. artikuluan aipatutako inguruabarretako bat gertatuz gero, apustuak eteteko edo debekatzeko zuhurtasunezko neurriak aplikatzea.

g) Apustuen Batzordeak, erregelamendu honetan emandako eskumenak aplikatuta, proposatzen dizkion gaiak ebaztea.

4. artikulua.– Apustu egiteko debekuak.

1.– Ondoren, erregelamendu honetan arautzen diren apustuak ezin egin dituztenak zehaztuko dira:

a) Adingabekoak, legez ezgaituta daudenak eta jokoaren ordena, lasaitasuna eta burutzapena eragozten dituztenak.

b) Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legeko 23.1. artikuluan aipatutako gainerako guztiak.

c) Apustuak ustiatzen dituzten enpresen titularrak, akziodunak, kapital-ordezkariak eta partaideak, bai eta enpresa horietako langileak, zuzendariak eta enplegatuak, eta horien ezkontideak eta lehen graduko aurrekoak eta ondorengoak ere. Hori guztia bat dator Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legeko 23.3. artikuluarekin.

d) Apustuen oinarri diren kirol edo norgehiagoka jardueretan edo bestelako jardueretan aritzen diren epaileak, epaileon erabakien aurkako errekurtsoak ebazten dituzten pertsonak eta erregelamendu honen bidez araututako Apustuen Batzordeko kideak.

e) Apustuak kontrolatzen eta ikuskatzen dituzten funtzionarioak.

2.– Erregelamendu honen ondorioetarako, artikulu honetako aurreko paragrafoan aipatutako pertsonek egiten dituzten apustuak ez dira izango baliozkoak.

3.– Artikulu honetan aipatutako inguruabarretako bat gertatzen bada, apustua ezeztatu egingo da eta apustuak ustiatzen dituen enpresak Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio, zehapenik ezarri beharko balitz ere.

5. artikulua.– Apustuen araubide juridikoa.

1.– Apustuen baimenetan, antolamenduan eta garapenean ondokoak izango dira aginduzko: Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoen Katalogoa onetsi duen azaroaren 26ko 277/1996 Dekretua, erregelamendu hau eta berau garatzen duten arauak eta, bidezko den kasuetan, berariazko arautegia.

2.– Debekatuta dago erregelamendu honetan ezarritako baimenak lortu gabe eta betekizunak bete gabe apustuak egitea, bai eta erregelamendu honetan ageri ez diren gertaeretan oinarritzen direnak ere.

3.– Apustuen oinarri diren gertaera edo jardueren egitarauek ez dute baimenik behar.

4.– Erregelamendu honen xede diren apustuen oinarritzat hartzen diren kirol edo norgehiagoka jarduerak berariazko kirol arautegiari lotuta egingo dira, edo, hala badagokio, Lasterketa Kodearen arabera.

6. artikulua.– Apustuen izaera eta apustu motak.

1.– Antolamenduaren eta jokatzen den diruaren banaketaren arabera, erregelamendu honetako apustuak elkarrekikoak, kontraordainekoak edo trabesak izan daitezke.

a) Elkarrekiko apustuetan, gertaera jakin bat dela-eta egindako apustu guztien kopurua emaitza asmatzen dutenen artean banatzen da, enpresa baimendunak erregelamendu honetan ezarritako portzentajea atxiki ondoren.

b) Kontra-ordaineko apustuetan, apustulariek enpresa baimendunen aurka jokatzen dute eta asmatzen dutenen saria kalkulatzeko apustuaren zenbatekoari enpresa baimendunak aldez aurretik balidatutako koefiziente biderkatzailea aplikatzen zaio.

c) Trabesetan, enpresa edo pertsona baimendunek bitartekari-lanak egiten dituzte eta beste batzuek jokatzen dituzten kopuruak bermatzen dituzte, eta lan horren trukean erregelamendu honetan ezarritako portzentajea atxikitzen dute.

2.– Egiten diren tokiaren arabera apustuak barnekoak edo kanpokoak izan daitezke.

a) Apustuak haien oinarri diren gertaerak egiten diren esparruan bertan egiten badira, barnekoak dira.

b) Aldiz, apustuak beraien oinarri diren jardueretarako esparrutik kanpo egiten badira, kanpokoak dira.

Halaber, apustu-esparruetan egiten diren apustuetako batzuk ere kanpokotzat hartuko dira, hain zuzen ere, esparru batean baino gehiagotan edo beste esparru batean egiten diren jardueretan oinarritutako apustuak.

3.– Edukiaren arabera, baimendutako apustuak honelakoak izan daitezke:

a) Apustu soila: Apustulariak gertaera baten emaitza bakar baten alde egiten du.

b) Apustu konbinatua edo anizkoitza: Apustulariak gertaera baten edo batzuen emaitza biren edo gehiagoren alde egiten du.

4.– Apustuen oinarri izan daitezkeen gertaerak erregelamendu honetako eranskinean finkatu dira.

II. KAPITULUA
BAIMENEN ARAUBIDEA

7. artikulua.– Apustuak ustiatzeko esleipenak.

1.– Apustuak ustiatzeko baimenak lehiaketa publikoaren bidez esleituko dira.

2.– Lehiaketa publikoa Herrizaingo Sailaren aginduaren bidez deituko da; deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta bertan, lehiaketaren esleipenerako oinarriak ezarriko dira.

3.– Lehiaketa publikoa Joko eta Ikuskizun zuzendariaren ebazpenaren bidez ebatziko da, deialdiari buruzko aginduan ezarritako irizpideen arabera.

4.– Deialdia ebazteko, eskatzaileei buruzko ondoko irizpideak baloratuko dira:

a) Lanbide-gaitasuna eta finantza-kaudimena.

b) Negozio-plana; plan horretan ondokoak agertu behar dira, gutxienez: proiektuaren bideragarritasuna; inbertsio-programa; proiektua gauzatzeko faseak; sortuko diren lanpostuak; langileak hautatzeko eta trebatzeko plana.

c) Erabiliko diren joko-elementuen eta -sistemen teknologia eta segurtasuna.

d) Legez baimendutako apustuen ustiaketan duen esperientzia.

e) Euskal Autonomia Erkidegoan legez baimendutako jokoen ustiaketan duen esperientzia.

f) Lokaletan ezarriko diren segurtasun- eta kalitate-neurriak.

5.– Irizpideok lehiaketa publikoaren deialdiari buruzko aginduan landuko dira.

8. artikulua.– Esleipendunen betekizunak.

1.– Apustuak ustiatzeko esleipena eskuratu nahi duten pertsona juridikoek ondokoak bete behar dituzte:

a) Zuzenbidean onartutako sozietate motetako bat eratu behar dute, indarreko legeriarekin bat etorriz; sozietatearen kapitala 1.000.000 euro izan behar da gutxienez eta kopuru hori, akzio edo partaidetza izendun gisa, oso-osorik harpidetu eta ordaindu behar da baimena eman aurretik, eta ezin da txikitu baimenaren indarraldi osoan.

b) Europar Batasuneko herrialde bateko naziotasuna izan behar dute. Atzerriko kapitalak sozietatean partaidetza izateko, arlo horretan indarrean dagoen araudia aplikatu behar da.

c) Sozietatearen egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan egon behar da.

d) Sozietatearen xedea apustuen ustiapen-jarduerak eta horiekin zerikusia duten jarduerak egitea izan behar da.

e) Bazkide edo partaideetako bat bera ere ezin da egon ezgaituta Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legeko 19. artikuluko 4. eta 5. zenbakietan ezarritakoaren arabera.

2.– Esleipendun diren pertsona fisikoek aurreko paragrafoko b) eta e) idatz-zatietan ezarritako betekizunak bete behar dituzte.

3.– Artikulu honetako lehenengo paragrafoan aipatutako merkataritzako sozietateak edo kooperatiba-sozietateak baimenaren ebazpena jakinarazten denetik hogeita hamar egun pasatu baino lehen eratu behar dira.

4.– Apustu-enpresa baten akzioak edo partaidetzak eskualdatu nahi izanez gero, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak baimena eman behar du.

9. artikulua.– Eskabidea.

1.– Apustuak ustiatzeko baimenaren eskabidea, deialdia eginez gero, Joko eta Ikuskizun zuzendariari aurkeztu behar zaio Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38. artikuluan ezarritako moduetako batean.

2.– Deialdiari buruzko aginduan zehaztuko dira eskatzaileek, erregelamendu honetan ezarritako betekizunen arabera, aurkeztu beharreko agiriak, eskabideak aurkezteko epea, bai eta ebazpena emateko eta jakinarazteko epea ere (6 hilabete, gehienez, deialdia argitaratzen denetik).

10. artikulua.– Baimenaren ebazpena.

1.– Nahitaezko txostenak eman eta espedientea ebazteko behar diren agiri guztiak jaso ondoren, Joko eta Ikuskizun zuzendariak ebazpena emango du lehiaketa esleitzeko, edo, baldintza guztiak betetzen dituen eskatzailerik edo deialdiaren oinarrietan ezarritako bermeak ematen dituen proposamenik egon ezean, esleitu gabe uzteko.

2.– Baimenaren ebazpenean ondokoak zehaztuko dira, besteak beste:

a) Enpresa baimenduneko bazkideen akzioak edo partaidetzak eta sozietatearen kapitala.

b) Enpresa baimendunaren administrazio- eta zuzendaritza-organoak.

c) Apustu motak.

d) Apustuen oinarri izango diren gertaerak.

e) Apustu modalitate edo gertaera bakoitzeko gutxieneko eta gehieneko zenbatekoak.

f) Apustu-lokalen, edo gaituko diren joko-aretoen, zerrenda eta haien kokapenak, eta ezartzeko faseak.

g) Apustu-makinen zerrenda eta haien kokapenak, eta instalatzeko faseak.

h) Apustuak urruneko komunikazio- edo konexio-sistemen bidez egingo badira, erabiliko diren sistemak eta, beharrezkoa bada, domeinua edo identifikatzeko eta sartzeko elementuak.

11. artikulua.– Baimena aldatzea.

1.– Baimenaren ebazpenean ezarritako zerbait aldatzeko Joko eta Ikuskizun zuzendariaren baimena beharko da, artikulu honetako 4. paragrafoan xedatutako kasuetan izan ezik.

2.– Baimenaren ebazpenean zehaztapenak —erregelamendu honetako 10.2. artikuluko a) idatz-zatian jasotzen dira— ezin aldatu izango dira ebazpena eman eta bi urte pasatu baino lehen, baldin eta, aldaketa horren ondorioz, banaka zein denak bat eginda, enpresa baimendunaren akzioen %10 baino aldatuko bada edo sozietatearen kapitala murriztuko bada.

3.– Aurreko paragrafoan xedatutakotik salbuetsita daude “mortis causa” eskualdaketak.

4.– Baimenaren ebazpenean zehaztutakoetatik erregelamendu honetako 10. artikuluko b) eta d) idatz-zatietan aipatutakoak aldatu nahi izanez gero, aldez aurretik jakinarazi egin beharko da.

12. artikulua.– Baimenen indarraldia.

1.– Apustuak antolatu, ustiatu eta kudeatzeko baimenak 10 urterako emango dira.

2.– Baimenak beste hamar urterako luzatu ahal izango dira, behin eta berriro, baldin eta luzapena eskatzen denean indarreko araudian ezarritako betekizunak betetzen badira.

13. artikulua.– Baimenak errebokatzea eta iraungitzea.

1.– Jarraian zehaztuko diren kasuetan, jokoaren arloan eskumena duen organoak apustu-baimena errebokatu ahal izango du, interesdunari entzun ondoren:

a) Baimenaren titularrak beharreko baldintzetako edo legezko edo arauzko betekizunetako bat betetzeari uzten dionean.

b) Baimena errebokatzea dakarren jokoaren arloko zehapen-espedientea irekiz gero.

2.– Baimenaren indarraldian esleipendunak berritzeko eskatzen ez badu, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak iraungitzat jo ahal izango du, interesdunari entzun ondoren.

14. artikulua.– Monopolio eta oligopolio jardueren kontrola.

1.– Erregelamendu honetan araututako apustuen ustiapenaren esleipendun diren sozietateek ezin dute eduki, ez eta haien akziodun direnek ere, Euskadin kokatutako beste apustu-enpresa batzuen akzioen edo partaidetzen %5 baino gehiago.

2.– Aurreko muga hori bera aplikatuko zaie norberaren izenean baina beste baten onurarako ari diren tarteko pertsonei ere; horrelako kasuetan, akzioak edo partaidetzak tartekaritza-lanaren onura jasotzen duenarenak direla pentsatuko da.

15. artikulua.– Fidantzak.

1.– Apustuak antolatu, ustiatu eta kudeatzeko baimenaren titularrek 500.000 euroko fidantza jarri beharko dute.

2.– Lehiaketara aurkezten direnean, lizitatzaileek behin-behineko fidantza jarri behar dute, aurreko paragrafoan adierazitakoari lotuta. Baimena emandakoan aurreko fidantza itzuliko da eta gero, hilabete igaro aurretik, fidantza formalizatu beharko da Euskal Herriko Diruzaintza Nagusian Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren alde. Epealdi horretan fidantza formalizatu ezean, baimena eten egingo da, eta hiru hilabeteko epealdian formalizatu ezean iraungi egingo da.

3.– Fidantza eskudirutan edo bankuen, aurrezki kutxen, aseguru-erakundeen, kreditu-kooperatiben edo elkarren bermerako sozietateen abalaren bidez eratu daiteke; fidantzaren zenbateko osoa baimenaren indarraldi guztian mantendu beharko da. Fidantza Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen 4/1991 Legean eta erregelamendu honetan ezarritako betebeharrak ez betetzearen ondoriozko diru-zehapenak nahitaez ordainarazteko eta bidezko sariak eta administrazio-tasak ordaintzeko erabiliko da.

4.– Fidantzaren zenbatekoa gutxitzen bada, baimenaren titularrak bi hileko epea izango du nahitaezko zenbatekora heltzeko falta dena jartzeko. Fidantzaren zenbateko osoa ez mantentzeak baimena errebokatzea ekarriko du.

III. KAPITULUA
APUSTU-MATERIALAREN HOMOLOGAZIOA

16. artikulua.– Joko-elementuen homologazioa.

Ondokoak, aurretik, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak homologatu behar ditu:

a) Apustuen Unitate Nagusia.

b) Apustu-makinak.

c) Apustuak urruneko komunikazio- edo konexio-baliabideen bidez egingo badira, erabiliko diren domeinuaren eta sistemen formatua eta edukia.

d) Apustuak egiteko eta balidatzeko erabiliko diren txartelak eta gordekinak.

e) Apustuak ustiatzeko berariazkoak eta beharrezkoak diren elementu tekniko, programa, sistema eta instalazio guztiak.

17. artikulua.– Apustuen ustiapenerako elementu teknikoen betekizun orokorrak.

Euskadin apustuak ustiatzeko esleipena jasotzen duten enpresek erabiltzen dituzten elementu teknikoek apustuen arloko indarreko araudia bete behar dute; horrez gainera, elementu horiek ezin dute eragotzi administrazio eskudunak apustuak eta haien emaitzak ikuskatzea, kontrolatzea eta jarraitzea.

18. artikulua.– Apustuen unitate nagusiaren betekizunak.

1.– Apustuen unitate nagusia bertara konektatutako ekipo eta erabiltzaile guztiak kudeatzeko gauza izan behar da, eta apustuak ondo egiten direla bermatu behar du. Halaber, apustuak, sariak eta diru-sarrerak kontrolatzeko eta jarraitzeko modua eman behar dio Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari.

2.– Apustuen unitate nagusiak apustu-eragiketak eta haien emaitzak noiznahi egiaztatu ahal izatea ahalbidetu behar du. Halaber, Unitate Nagusia ezin du utzi erregistratutako eragiketak aldatzen.

3.– Enpresa esleipendun bakoitzak bere apustuen unitate nagusiaren kopia bat eduki behar du, eta eduki ere gertu eduki behar du bestea ezusteko batean matxuratuz gero apustuekin berdin-berdin jarraitu ahal izateko.

4.– Apustuen unitate nagusia eta beraren kopia Euskal Autonomia Erkidegoan egon behar dira, enpresa esleipendunaren kontrolpeko eta zaintzapeko lokalean.

19. artikulua.– Apustu-makinen betekizunak.

1.– Apustu-makinak apustuen unitate nagusiarekin konektatu behar dira, apustulariei baimendutako gertaeren gaineko apustuak egiteko behar diren prozesu guztiak burutzea ahalbidetu behar diete eta apustuak balidatzeko gordekinak eman behar dituzte.

2.– Apustu-makinek identifikazio-elementu hauek eduki behar dituzte:

1.– Merkatuan jarri aurretik, enpresa fabrikatzaileak edo inportatzaileak ondoko datu hauek grabatu behar ditu makinaren aurrealdean, argi eta ezabaezin:

a) Fabrikatzailearen edo inportatzailearen izena eta erregistro-zenbakia, Enpresa Fabrikatzaile, Inportatzaile eta Merkaturatzaileen Atalean ageri direnak.

b) Modeloak Modeloen Atalean duen erregistro-zenbakia.

c) Makinaren fabrikazio-seriea eta -zenbakia; zenbakiak korrelatiboak izan behar dira.

Gainera, aurrekoen osagarri, Herrizaingo Sailak beste fabrika-marka batzuk ezarri ahal izango ditu makinak identifikatzeko, esaterako barra-kodeak edo antzeko baliabide teknologikoak, bai eta makinaren funtzionamendurako memorien, mikroprozesagailuen edo bestelako osagaien datuak ere.

2.– Makinak ezabatu beharra suertatuz gero, erregelamendu honetan legezko ustiapenerako beharrezkotzat jotako identifikazio-elementuak ere ezabatu beharko dira.

3.– Indarreko araudian joko-makinetarako ezarritako betekizunen eta kontrol-elementuen ordez apustuen unitate nagusirako aipatutako datu eta elementuak eurak erabil daitezke, homologatuz gero (joko-makina bakoitzak bereak izan behar ditu).

20. artikulua.– Apustu-txartelaren eta gordekinaren betekizunak.

1.– Apustu-txarteletan eta gordekinetan datu hauek agertu behar dira gutxienez:

a) Enpresa ustiatzailearen izena eta zenbakia, Jokoaren Erregistro Nagusian ageri direnak.

b) Behar denean, apustu-makinak Jokoaren Erregistro Nagusian duen zenbakia.

c) Apustuen oinarri diren gertaerak.

d) Apustua egin den data: urtea, hila, eguna eta ordua.

e) Jokatutako kopurua.

f) Apustuaren koefizientea.

2.– Apustuak apustu-makinen bidez egin beharrean urruneko konexio- edo komunikazio-sistema baten bidez eginez gero, enpresa ustiatzaileak apustuak erregelamendu honetan ezarritakoaren arabera balidatzea bermatzen duen sistema aurkeztu beharko du, homologatzeko.

IV. KAPITULUA
USTIAPENAREN ARAUBIDEA

21. artikulua.– Apustuen mugak eta banaketa.

1.– Kontra-ordaineko apustuetan eta elkarrekikoetan, apustu bakoitzaren zenbatekoa 100 euro izango da gehienez.

2.– Trabesetan, apustulari bakoitzak 600 euro joka ditzake gehienez apustuko.

3.– Elkarrekiko apustuetan, jokatzen den diruaren %65, gutxienez, sarietarako izango da.

4.– Trabesetan, enpresa esleipendunak irabazlearen zenbatekoaren %5 atxiki dezake gehienez komisio gisa. Nolanahi ere, portzentajea berariaz baimendu behar da. Portzentaje hori ez da aplikatuko erregelamendu honetako laugarren xedapen gehigarrian arautzen diren barneko apustuak egiterakoan.

5.– Apustua ustiatzen duen enpresaren eginkizunak dira:

a) Apustuak erregistratzea eta balidatzea, eta apustu mota bakoitzean jokoan jartzen den dirua zenbatzea.

b) Trabesetan, komisioaren portzentajea edo zenbatekoa atxikitzea.

c) Elkarrekiko apustuetan, sarietarako portzentajea edo kopurua aplikatzea.

d) Kontra-ordaineko apustuetan, apustuaren ordainketa-koefizientea edo kuota ezartzea, eta apustu saridun bakoitzeko ordaindu beharreko kopurua kalkulatzea.

e) Apustu saridunak ordaintzea.

f) Oro har, eragiketa guztiak arauei lotuta egiten diren kontrolatzea eta indarreko legeria betetzen den zaintzea.

22. artikulua.– Apustuak egiteko baldintzak.

1.– Apustua, modalitate guztietan, egintzat hartzeko ezinbestekoa da apustulariak gordekina jasotzea edo apustua balidatu dela ziurtatzea baliabide egiaztagarrien bidez, erregelamendu honetan eta homologazioan ezarritakoari lotuta.

2.– Elkarrekiko apustuak oinarrizko gertaera hasi aurretik egin eta balidatu behar dira. Gainerako apustu motetan, gertaera amaitu baino lehen egin eta balidatu behar dira.

3.– Ongi frogatutako ezinbesteko kasuren bat dela-eta apustu bat ezin bada balidatu, egin gabekotzat joko da.

4.– Apustuaren oinarri den gertaera atzeratuz gero, apustua baliozkotzat joko da, gertaera 30 egun pasatu baino lehen egiten bada. Epealdi horretan egiten ez bada, apustua deuseztatutzat joko da eta apustulariak jokatutako dirua itzultzeko eskatu ahal izango du.

5.– Gertaera enpresa ustiatzaileari ezin egotz dakiokeen arrazoi bategatik utzi bada bertan behera, apustuen zenbateko osoa itzuliko die apustulariei gertaera bertan behera geratu dela jakinarazten duenetik 7 egun pasatu baino lehen.

6.– Kontra-ordaineko apustuetan, apustu mota bakoitzeko sariak enpresa ustiatzaileak zehaztuko ditu aldez aurretik gertaeraren kotizazioaren edo koefizientearen arabera.

Pertsona batek mota honetako apustu zehatz bat egin eta balidatu ondoren, ezin izango zaio aldatu ez kotizazioa, ez kuota.

7.– Apustu anizkoitzetan gertaeretako bat egiten ez bada, apustuak deuseztatu egingo dira eta dirua itzuliko zaie apustulariei aurreko paragrafoan adierazitako epeetan eta bertan ezarri bezala.

8.– Apustuak direla bide apustularien datu pertsonalak tratatzeari eta erregistratzeari dagokienez, datu pertsonalen tratamendu automatizatuaren arloan indarrean dagoen araudia beteko da.

23. artikulua.– Emaitzen baliozkotasuna.

1.– Kirol gertaera ofizialetan, baliozko emaitza epaileak edo arbitroak arauzko denbora agortutakoan (luzapena barne) edo, hala bada, gertaera etendakoan zehazten duena izango da.

2.– Kiroletakoak ez diren gertaeretan eta ofizialak ez diren kirol gertaeretan, apustu-enpresak apustuak egin aurretik finkatu behar du zein kasutan joko diren emaitzak baliozkotzat.

3.– Baliozkotzat jo ondoren gertaera baten emaitza aldatzen bada, horrek ez du inolako eraginik izango apustuaren saria kobratzeko eskubidean.

24. artikulua.– Apustuen sarien ordainketa.

1.– Enpresa baimendunak emaitzak baliozkotzat jo ondoren ordainduko ditu apustuen sariak.

2.– Apustuen sariak kobratzeko eskubidea saria kobratzeko jarri eta hiru hilabete igarotakoan iraungiko da.

3.– 300 euro baino gehiagokoak ez diren sariak eskudirutan eskatu ahal izango dira. Kopuru horretatik gorako sariak eskudirutan zein ordainketa bermatzeko legezko zeinahi bide erabilita ordaindu ahal izango dira, erabiltzaileari inolako kosturik edo betebeharrik sortu gabe.

25. artikulua.– Apustularientzako informazioa.

Apustuak kudeatzen dituen sozietateak apustularien eskura jarri behar ditu apustuen berariazko baldintzak, arautegi honen testu ofizial osoa eta erreklamazioak aurkezteko behar diren agiri guztiak, edo aipatu datuak aztertzeko askiesten diren laburpena eta aipamenak, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak baimenduak; horiek guztiak apustuak egiten diren aparatuetan eta tokietan (fisiko zein birtualetan) jarri behar dira.

26. artikulua.– Apustu-lokalak. Betekizunak eta ustiapen-araubidea.

1.– Apustu-lokaletan gehienez ere 10 apustu-makina egon daitezke.

2.– Gainera, honelako lokaletan gehienez ere B motako 2 joko-makina egon daitezke. Makina horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoaren Erregistro Nagusian inskribatutako enpresek soilik ustia ditzakete. Nolanahi ere, indarrean jarraituko du B motako joko-makinak Euskadin eskaintzeko plangintza egiten duen uztailaren 22ko 176/2003 Dekretuan ezarritako antolamenduak.

3.– Apustu-lokalen betekizunak.

a) Apustu-lokalek 50 metro koadro izan behar dituzte gutxienez.

b) Lokal hauetan lokal publikoetarako ezarritako segurtasun-neurriak bete behar dira.

c) Batetik bestera gutxienez 150 metro, erradioan neurtuta, edo 200 metro, linealki neurtuta, utzi behar dira.

d) Nolanahi ere, apustu-lokalen eta sariak banatzen dituzten bestelako joko-aretoen artean gutxienez 50 metro, erradioan neurtuta, edo 70 metro, linealki neurtuta, egon behar dira. Halaber, euren artean mantendu beharreko distantziak errespetatzeaz gainera, sariak banatzen dituzten bestelako joko-aretoen eta bestelako joko-aretoen artean ere gutxieneko distantzia horiek egon behar dira.

e) Distantzia erradioan neurtzeko, zirkunferentzia bat irudikatu behar da, erdigunetzat instalatu nahi den lokalaren sarrera-atea hartuta. Distantzia lineala, aldiz, instalatu nahi den lokalaren sarrera-atetik abiatu eta oinez ibilita neurtzen da. Neurketa horiek ikuskizun publikoen eta jolas jardueren arloko teknikari eskudunak edo Eusko Jaurlaritzak homologatutako erakundeak ziurtatu behar ditu.

f) Lokal hauetan, nornahik ikusteko moduko lekuan jarri behar da Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak emandako baimena. Horrez gainera, apustulariek erreklamazio-liburua edo erreklamazio-orriak izan behar dituzte eskura, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak behar bezala bideratuta.

g) Adingabekoak ezin izango dira sartu lokal horietara, ez eta mozkor-zantzuak dituztenak eta sustantzia sorgorgarrien eraginpean ematen dutenak ere.

h) Lokalaren sarreran, erraz ikusteko lekuan jarri behar da adingabekoak ez sartzeko debeku-abisua, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan.

i) Honelako lokaletan ostalaritza-zerbitzua ere egon daiteke, lizentzia lortuz gero, baina lokalaren erabiltzaileentzat soilik. Zerbitzu hori jartzen bada, beraren eremuak ezin du hartu lokalaren azalera erabilgarriaren %30 baino gehiago. Ostalaritza-zerbitzua lokaleko sarreretatik ahalik urrunen egon behar da.

j) Fatxadan kartela, errotulua edo antzeko zerbait jarri behar da lokalean apustuak egiten direla adierazteko, bai eta lokalaren izena ere, edukiz gero, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan. Debekatuta dago lokalaren kanpoaldean ostalaritza-zerbitzua aipatzen duen seinalerik edo idazkunik jartzea.

k) Apustu-makinak lokaleko pasabideak eta ebakuazio-bideak ez eragozteko moduan jarri behar dira. Makina bakoitzean apustularientzako eremua 0,60 metroko izan behar da, gutxienez.

l) Ilaran jarritako makinen artean 0,50 m utzi behar dira gutxienez.

4.– Erregelamendu honetan ezarritako antolaketaren ondorioetarako, apustu-lokaltzat hartuko dira ondoko baldintzak betetzen dituzten joko-aretoak:

a) Apustu-esleipena duen enpresa batek eskatu behar du.

b) Joko-aretoa izateko eskatzen den gutxieneko azalera erabilgarriaz gainera, lokalean apustuak egiteko behar diren elementuak jartzeko berariazko eremua egon behar da eta gutxienez 35 m2 erabilgarri izan behar ditu.

c) Joko-aretoak artikulu honetako 3. paragrafoan apustu-lokaletarako ezarritako betekizun guztiak bete behar ditu, a) idatz-zatikoa izan ezik.

d) Lokal horren eta beste apustu-aretoen edo joko-aretoen arteko distantzia ezin da izan erregelamendu honetan ezarritakoa baino txikiagoa.

e) Gaitutako joko-areto bakoitzean apustu-enpresa batekin soilik itundu daitezke apustuak, eta gehienez ere 5 apustu-makina jar daitezke.

f) Fatxadan kartela, errotulua edo antzeko zerbait jarri behar da aretoan apustuak egiten direla adierazteko; nolanahi ere, horren tamaina joko-aretoaren seinalizazioa baino txikiagoa izan behar da.

5.– Apustu-lokalen baimenaren indarraldia apustuen ustiapenerako baimenarena bera izango da.

6.– Apustu-lokalen jardun-ordutegia joko-aretoena bera izango da, hau da, haiei buruzko araudian ezarritakoa.

7.– Orobat, kasinoak ere apustu-lokal gisa gaitu daitezke, jarduera horretarako 35 metro koadro gutxienez edukiz gero; hori gorabehera, baimendutako jardueretarako beharrezko diren gutxieneko azalera erabilgarriak ere izan behar dituzte eta, gainera, artikulu honetako 4. paragrafoko a), b) eta e) idatz-zatietan ezarritakoa bete behar dute.

27. artikulua.– Joko-langileak.

1.– Apustuak ustiatzeko baimena duten enpresetan kudeatzaile, analista edo antzeko gisa lan egiteko Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak emandako berariazko lanbide-agiria eduki behar da. Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren edo agiri baliokide baten fotokopia.

b) Zigor-aurrekarien ziurtagiria, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legeko 19. artikuluko 4. paragrafoko a) idatz-zatian ezarritako kasuetan ez daudela frogatzeko.

c) Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak emandako agiri normalizatu batean eginiko adierazpena. Bertan adierazi behar da aurreko bi urteetan eskatzailea ez dela ebazpen irmoz zehatua izan jokoa arautzen duten araudien arabera (Euskal Autonomia Erkidegoan nahiz estatuko gainerako lekuetan indarrean dagoena) hoben larria edo oso larria egiteagatik.

d) Apustuak ustiatzen dituen enpresaren adostasun-ziurtagiria.

2.– Eskaera eta aurreko paragrafoan aipatzen diren agiriak aurkeztu ondoren, Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak egoki deritzen egiaztapenak egingo ditu eta gero lanbide-agiria emango du. Agiriak 3 urteko balioa izango du eta 3 urtean behin berriztatu beharko da.

3.– Erregelamendu honetan tipifikatutako arau-hausteren bat eginez gero edo emate-baldintzetako bat betetzeari utziz gero, lanbide-agiria eten edo errebokatu daiteke, zehapen-espedientea instruitu ondoren, Joko eta Ikuskizun zuzendariaren ebazpen arrazoituaren bidez.

28. artikulua.– Ostalaritzako lokalak.

Ostalaritzako lokaletan gehienez hiru joko-makina egon daitezke.

29. artikulua.– Apustuen publizitatearen araubidea.

1.– Apustuen inguruko promozioak egin daitezke, baina soilik apustulariei apustuoi buruzko informazioa emateko. Promozio horiek ezin ager daitezke, ez irratian, ez telebistan, goizeko 7:00etatik 9:00etara bitartean eta arratsaldeko 17:00etatik iluntzeko 21:30era bitartean.

Promozio-jarduerak baimentzeko eskaeretan zabaldu nahi den informazioaren edukia, formatua eta iraupena adierazi behar dira.

2.– Apustuak ustiatzen dituzten enpresak kirol jardueren babesle izan daitezke, bai eta erakundeek antolatutako edo aldeztutako jarduerena ere, baina adingabekoentzako jarduerena ez.

3.– Apustuak egiten diren esparruaren barruan eta apustu-lokaletan merkataritzako publizitatea egin daiteke, jokoa eragotzi ezean.

4.– Oro har, promozio-jarduera hauek baimenduta daude:

a) Arloko aldizkari espezializatuetan apustuen berri zabaltzea.

b) Apustuen oinarri diren gertaeren egitarauei eta haien emaitzei buruzko liburuxka informatiboak prestatzea eta argitaratzea; liburuxka hauek apustu-jokoa baimenduta dagoen toki fisiko zein birtualetan utzi ahal dira, ostalaritzako establezimenduetan izan ezik.

30. artikulua.– Barneko apustuak.

1.– Kirol gertaerak izaten diren esparruetan barneko apustuak egiteko baimena eman daiteke ondoko baldintza hauek betez gero:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko apustu-enpresa batek egin behar ditu, gertaeraren antolatzailearekin akordioa lortu ondoren; enpresak apustuen erantzukizuna bereganatu behar du erregelamendu honetan ezarrita dagoen bezala.

b) Apustu-makina homologatuak jar daitezke, bai eta apustuak norberak erregistratzeko zerbitzuak ere, hain zuzen ere bi unitate esparruaren edukierako 5.000 pertsonako edo zatikiko.

c) Apustu-makinak eta apustuak norberak erregistratzeko zerbitzuak Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak baimendu behar ditu berariaz; aldi baterako eta behin-behinekoak direnez gero, ez dira kontabilizatuko erregelamendu honetan ezarritako antolaketarako.

2.– Artikulu honetan zehaztutako kirol esparruetan egiten diren barneko apustuei erregelamendu honetan apustu motez, apustuen zenbatekoen mugez, apustuen balidazioaz, koefizienteez eta sarien ordainketaz ezarritakoa aplikatuko zaie. Horrez gainera apustularientzako informazioaz eta joko-langileez ezarritakoa ere aplikatuko zaie.

3.– Artikulu honetan aipatutako gertaeretarako instalazioak eta apustu-makinak gertaera baino bi ordu lehenago has daitezke funtzionamenduan eta hura amaitu eta ordubete geroago gelditu behar dira.

31. artikulua.– Apustu-makinen enpresak.

1.– Erregelamendu honetan araututako apustu-enpresak apustu-makinen enpresa izango dira euren makinei dagokienez. Halaber, apustu-makinen enpresa izango dira B eta C motetako makinekin ari diren enpresak ere, Jokoaren Erregistro Nagusiko atal egokian inskribatutakoak.

2.– B motako makinak eta apustu-makinak kontuan hartuta, enpresa batek ezin ditu eduki 1.000 baimen baino gehiago.

32. artikulua.– Apustu-makinak.

1.– Ostalaritzako lokaletan, dantza-aretoetan, diskoteketan eta hoteletako eremu publikoetan apustu-makina bat jar daiteke, erregelamendu honetako lehenengo xedapen gehigarrian ezarritako antolaketaren arabera.

2.– Ostalaritzako lokaletan salbuespen hauek hartu behar dira kontuan:

a) garraio publikoaren geltokietan, aireportuetan edo merkataritza-zentroetan edo guneetan edo ikuskizun publikoak eta jolas jarduerak egiten diren tokietan egotea eta lokala itxita ez egotea eta nornahi sartu ahal izatea.

b) terrazetan edo herri bideko eremuetan egotea.

c) instalazio desmuntagarria izatea (era guztietakoak).

d) adingabekoentzako lokala izatea edo ohiko erabiltzaile gehienak adingabekoak izatea.

3.– Apustu-makinak garraio publikoaren geltokietan, aireportuetan edo merkataritza-zentroetan edo guneetan edo ikuskizun publikoak eta jolas jarduerak egiten diren tokietan instalatu ahal izateko, ezinbestekoa da berariaz salmenta-toki gisa gaitutako lokaletan jartzea.

4.– Ustiapenerako baimena Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak apustu-makina bakoitza legepean izateko ematen duen administrazio-agiria da; baimenak makinaren modeloa eta titulartasuna egiaztatzen ditu.

5.– Apustu-makinak ustiatzeko baimenak apustu-enpresei baizik ezin zaizkie eman. Horrez gainera, B eta C motetako joko-makinekin aritzen diren enpresek ere ustia ditzakete baimen horiek, apustu-enpresa batekin akordioa ezarriz gero.

6.– Apustu-makina ustiatzeko baimenaren indarraldia apustu-enpresaren baimenarena bera da.

7.– Apustu-makina ustiatzeko baimenak eskualdatzeko Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren baimena behar da.

8.– Instalazio-baimena Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak apustu-makina bakoitza aldi baterako aurreko paragrafoko lokaletako bati atxikitzeko baliatzen duen administrazio-agiria da.

9.– Erregelamendu honetan ezarritakoa eragotzi gabe, B motako makinei buruzko araudian haiek instalatzeko baimenaz ezarritako araubidea aplikatuko da.

10.– Instalazio-baimena Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak eman behar du eta establezimenduaren titularrak eta apustu-enpresak, edo apustu-makinaren ustiapenaren lagapena hartu duen enpresak, sinatu behar dute.

11.– Apustu-lokaletako apustu-makinek ez dute behar instalazio-baimenik.

V. KAPITULUA
KONTROLA ETA IKUSKAPENA

33. artikulua.– Kontabilitatearen kontrola eta agiriak.

1.– Apustuak ustiatzen dituzten enpresek apustu-eragiketak eta sari-ordainketak erregistratu behar dituzte; erregistroaren edukia eta formatua Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak zehaztuko ditu.

2.– Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak eskatuta, apustu-enpresek egindako apustuei eta jokatutako kopuruei buruzko informazioa eman beharko diote hark nahi duen euskarrian, Administrazioak ikuskatu eta kontrolatzeko.

34. artikulua.– Ikuskapena.

1.– Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak behar bezala egiaztatutako funtzionarioen bidez ikuskatu, zaindu eta kontrolatuko ditu apustuen ustiapenaren administrazioa eta alderdi teknikoa.

2.– Apustu-lokaletako eta apustuak erregistratzen diren gainerako joko-lokaletako langileek joko-jardueren kontrolerako informazioa eta agiriak eman behar dizkiete Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzako ikuskatzaileei, behar bezala egiaztatuta egonez gero.

3.– Apustuak ustiatzeko aurreikusitako sistemek Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzak ikuskapenerako eta kontrolerako eskatzen dituen konexio tekniko guztiak izan behar dituzte.

VI. KAPITULUA
APUSTUEN BATZORDEA

35. artikulua.– Apustuen Batzordea.

1.– Euskadiko Apustuen Batzordea apustu-jokoetan ondo jarduteaz arduratuko den organoa da. Besteak beste, horrelako jokoetan gertatzen diren gatazkak aztertuko ditu, haiei buruzko eztabaidak bideratuko ditu eta konpontzeko proposamenak egingo ditu.

2.– Apustuen Batzordean ondoko kideak izango dira:

– Batzordeburua: Joko eta Ikuskizun zuzendaria edo berak eskuordetzen duen pertsona; bilkurak eta deliberazioak zuzenduko ditu.

– Herrizaingo Sailak izendatutako hiru kide.

– Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailak izendatutako kide bat.

– Euskadiko apustu-enpresen kide bana.

– Euskadiko kontsumitzaileen elkarteek izendatutako kide bat.

– Batzordeko idazkari-lanak Joko eta Ikuskizun zuzendaritzako funtzionario batek egingo ditu; honek hitza izango du baina botorik ez.

3.– Batzordea batzordeburuak deituta bilduko da eta sei hilean behin bildu behar da gutxienez.

4.– Batzordeak beharrezkotzat jotzen dituen laguntzaile eta aditu guztiei eskatu ahal izango die laguntza bere erabakiak hartzeko.

5.– Erabakiak bildutako kideen gehiengo soilez hartuko dira, edo Batzordeak onesten dituen jardun-arauetan ezarritakoaren arabera.

36. artikulua.– Eginkizunak.

Hauexek dira Apustuen Batzordearen eginkizunak:

a) Apustuen baliozkotasuna, gertaeren emaitzak edo sarien ordainketak direla-eta erreklamazioa edo eztabaida sortzen bada, kasua aztertzea eta Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari ebazpena proposatzea.

b) Apustuen legezkotasunari buruzko irizpideak finkatzea, erregelamendu honetako 1. artikuluko 4. paragrafoan agindutakoaren arabera.

c) Aurreko epigrafean aipatutako apustuen legezkotasuna dela-eta sortzen diren eztabaidak aztertzea eta, behar denean, ebazpena proposatzea Joko eta Ikuskizun zuzendariari, Herrizaingo Sailak bere eskumenak baliatuta hartzen dituen zuhurtasunezko neurriak eragotzi gabe.

d) Euskal administrazio publikoek apustuez egiten dituzten kontsultei buruzko txostenak egitea.

VII. KAPITULUA
ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK

37. artikulua.– Arau-hausteak eta zehapenak.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legeko 24. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat etorriz, erregelamendu honetan xedatutakoaren aurkako arau-hausteak oso larriak, larriak edo arinak izan daitezke.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legeko 25. artikuluan xedatutakoari jarraiki, hauexek dira arau-hauste oso larriak:

a) Apustuak administrazio-baimenik gabe antolatzea, egitea edo ustiatzea, eta apustuak baimendutako lokaletatik kanpo edo baimendu gabeko pertsonen bitartez egitea.

b) Apustu-enpresen sozietate-kapitala arauz ezarritako mugetatik behera murriztea.

c) Akzio edo partaidetzak eskualdatzea Administrazioaren baimenik gabe.

d) Baimendutakoak ez beste joko-makina edo elementu batzuk banatzea edo merkaturatzea, eta homologatu gabeko joko-elementuak edo osagaiak erabiltzea eta material horiek iruzur egiteko asmoarekin aldatzea edo manipulatzea.

e) Jokoa kudeatu, antolatu eta ustiatzen duten enpresetako langileek eta zuzendariek, akzionistek, partaideek edo titularrek, bai eta haien ezkontideek eta lehen graduko aurreko zein ondorengo ahaideek ere, enpresa horiek kudeatzen edo ustiatzen dituzten apustuetan parte hartzea, zuzenean zein beste batzuen bidez.

f) Apustuak edo haien oinarrian dauden lehiaketak manipulatzea apustuen sarien banaketa eta portzentajeak aldatzeko asmoarekin.

g) Apustu-lekuetan maileguak ematea paragrafo honetako d) idatz-zatian aipatutako pertsonek.

h) Barneko zein kanpoko apustuak ustiatzeko baimenak datu faltsuak edo manipulatutako agiriak aurkeztuta lortzea eta baimena emateko oinarri izan diren arauak haustea.

i) Baimena emateko ezarritako baldintzak ez betetzea.

j) Apustulariei irabazitako kopuruak, osorik zein zati bat, ez ordaintzea, arau-hauste larritzat jotzen ez bada.

k) Baimenik gabeko lokaletan apustuak egiten uztea.

l) Adingabekoei apustuak egiten uztea.

m) Jokoen publizitateari buruzko arauak haustea.

n) Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen arabera arau-hauste oso larritzat hartu behar diren gainerako ekintza eta omisio guztiak.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legeko 26. artikuluan xedatutakoari jarraiki, hauexek dira arau-hauste larriak:

a) Debekatuta dutenei joko-lokaletan sartzen uztea.

b) Organo eskudunei apustuak ongi kontrolatzeko behar duten informazioa ukatzea eta apustulariek eskuko ez izatea Lasterketa Kodea, apustuen arautegia edo erreklamazio-liburua.

c) Agintaritzako agenteek eta, zehazki, horretan diharduten funtzionarioek garatzen duten kontrol eta zaintzako ikuskatzailetza-ekintzari uko egitea edo oztopoak jartzea.

d) Zaldiak aritzen diren kirol edo norgehiagoka jardueretan oinarritutako apustuetarako lokaletan eta makinetan baimenaren egiaztagiria ez agertzea.

e) Lokaletan segurtasun-neurriak ez egotea edo kaxkarrak izatea.

f) Apustulariei irabazitako kopuruak, osorik edo zati bat, ez ordaintzea, kopurua 3.005,06 euro edo gutxiago denean.

g) Lokalaren gehieneko edukieraren arabera, baimentzen direnak baino pertsona gehiago onartzea.

h) Jokalariak adeitasunik gabe tratatzea, bai apustu egitean, bai kexak edo erreklamazioak aurkeztean.

i) Joko-establezimenduetarako ezarritako ordutegi-mugak gainditzea.

j) Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen arabera arau-hauste oso larritzat hartu behar diren gainerako ekintza eta omisio guztiak.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legeko 27. artikuluan xedatutakoari jarraiki, hauexek dira arau-hauste arinak:

a) Apustu-lokaletako sarrera-ateetan adingabekoak ezin direla sartu dioen idazkunik edo kartelik ez egotea.

b) Apustu-lokalean erregelamendu honetan xedatutakoaren aurkako idazkunak, errotuluak edo antzekoak jartzea.

c) Urtebetean hiru arau-hauste arin egitea.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen arabera arau-hauste arintzat hartu behar diren gainerako ekintza eta omisio guztiak.

5.– Erregelamendu honetan bildutako arau-hausteen zehapenen zenbatekoak Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legean eta ezarri dira eta zehapenok ezartzeko prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.– Apustuen antolamendua.

Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legeko 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, ondoren apustuen antolamendua finkatuko da:

1.– Euskal Autonomia Erkidegoan apustuak antolatu, ustiatu eta kudeatzeko hiru baimen emango dira gehienez.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoan gehienez ere 75 lokalek izango dute apustu-txartelak jaso, erregistratu edo balidatzeko baimena. Apustu-lokal gisa gaitzen diren joko-aretoak kontuan hartuko dira aurreko kopuru horretan.

3.– Joko-kasino, bingo eta joko-aretoetan hiru apustu-makina jar daitezke gehienez, hain zuzen ere, apustu-makina bat B edo C motetako 12 makinako, edo zatikiko, apustu-lokal gisa gaitzen diren joko-aretoez xedatutakoa eragotzi gabe.

4.– Guztira, Euskal Autonomia Erkidegoko ostalaritzako establezimendu, dantza-areto, dantzaleku, diskoteka eta hoteletan 1.500 apustu-makina instala daitezke.

5.– Ostalaritzako establezimendu batean apustu-makina bat instalatu nahi bada, erregelamendu honetako 28. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta lehengo instalazio-baimena indarrean badago, lehenbizi baimen horren indarraldia iraungi behar da, titularrak instalazioarekin ados dagoela berariaz adierazi eta adostasuna Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren aurrean formalizatu ezean.

6.– Xedapen gehigarri honetako 4. paragrafoan adierazitako lokaletan apustu-makina automatikoak baizik ezin dira jarri; lokaleko langileek ezin dute hauetan esku hartu.

Bigarrena.– Apustu-esleipendun enpresak.

Apustuen ustiapena esleitzen zaien enpresek ondokoak egin ahal izango dituzte:

1.– Apustu-lokalak instalatu; gutxienez 8 eta gehienez 25 funtzionamenduan izan behar dituzte etengabe.

Gehieneko eta gutxieneko kopuru horietan apustu-lokal gisa gaitutako joko-aretoak ere zenbatuko dira, erregelamendu honetan ezarritako baldintzen arabera.

2.– Ostalaritzako establezimendu, kasino, bingo eta joko-aretoetan apustu-makinak instalatu, erregelamendu honetan ezarritako mugekin, hain zuzen ere, 100 makina gutxienez eta 500 gehienez.

Apustu-lokal gisa gaitutako joko-aretoetako makinak betekizun horretatik salbu daude.

3.– Apustuak sistema informatiko interaktibo edo telefonikoen bidez edo bestelako komunikazio- edo konexio-sistemaren baten bidez ustiatu, erregelamendu honetan eta berariazko arauetan ezarritakoari lotuta.

Hirugarrena.– Zaldi-lasterketetako apustuak.

1.– Zaldiak aritzen diren kirol edo norgehiagoka jardueretan oinarritutako apustuak berariazko araudian baimentzen direnak eragotzi gabe egingo dira.

2.– Zaldiak aritzen diren kirol edo norgehiagoka jardueretan oinarritutako elkarrekiko apustuetan, erregelamendu honetan xedatuta ez dagoen guztian, zaldiak aritzen diren kirol edo norgehiagoka jardueretan oinarritutako apustuei buruzko berariazko araudian xedatutakoa izango da aginduzko.

Laugarrena.– Apustu tradizionalak.

1.– Erregelamendu hau indarrean jartzen denean Euskal Autonomia Erkidegoko frontoietako pilota partidetan egiten diren apustuek bere hartan jarraitu ahal izango dute, ondokoak betez gero:

a) Partida bakoitzean ezin da egon artekari bat baino

gehiago edukierako 100 pertsonako edo zatikiko, eta, guztira, 18 gehienez. Sari-finaletan eta txapelketetako partidetan, artekarien kopurua edukieraren araberakoa baino %30 handiagoa izan daiteke, baina gehienez ere 18 egon daitezke.

b) Xedapen honen ondorioetarako, artekariak dira gertaera antolatzen duen enpresak ikusleen artean egiten diren trabesetan bitartekari gisa aritzeko baimentzen dituen pertsonak.

c) Trabes horiek gertaerara bildutakoek soilik egin ditzakete, zuzenean eta lokalean bertan.

d) Apustuaren gehieneko zenbatekoa 600 euro izango da.

e) Gertaera antolatzen duen enpresak apustuen gordekinak edo egiaztagiriak emango dizkie apustulariei, erregelamendu honetan ezarritakoaren arabera.

f) Enpresa antolatzaileak irabazleen zenbatekoen %16 atxiki dezake gehienez komisio gisa.

g) Gertaeraren antolatzailearekin ados jarriz gero, apustu-enpresak apustu-makina homologatuak jarri ahal izango ditu, bai eta apustuak norberak erregistratzeko zerbitzuak ere, hain zuzen ere bi unitate esparruaren edukierako 5.000 pertsonako edo zatikiko.

h) Apustu-enpresek instalatutako joko-elementuen gaineko erantzukizuna izango dute, erregelamendu honetan ezarritakoaren arabera.

i) Aldi baterako eta behin-behinekoak direnez gero, apustu-makina hauek ez dira kontabilizatuko erregelamendu honetan ezarritako antolamenduaren ondorioetarako.

2.– Gainera, erregelamendu honetako eranskineko (apustuak baimenduta dauden gertaerak) herri kirolen ataleko gertaeretan xedapen honetako 1. paragrafoan aipatutako betekizunei lotuta egin daitezke apustuak, esparru itxietan eginez gero.

3.– Halaber, herri kirolak ataleko aire zabaleko gertaeretan ere egin daitezke apustuak, bai eta traineru-estropadetan ere, xedapen honetako b), c), d) eta e) betekizunei lotuta.

4.– Artikulu honetako aurreko paragrafoetan aipatutako gainerako gertaeretan eta bestelako zeinahi gertaeratan (honelako lokal, esparru eta barrunbeetan egiten direnetan) oinarrituta zeinahi bitarteko edo sistema erabiliz egiten diren barneko zein kanpoko apustuak Euskal Autonomia Erkidegoko apustu-enpresek antolatu behar dituzte. Enpresok apustu horien gaineko erantzukizuna berenganatuko dute erregelamendu honetan ezarritakoaren arabera eta bertako baldintzei lotuta.

5.– Xedapen gehigarri honetako 4. paragrafoan zehazten diren kirol esparruetan egiten diren barneko apustuei erregelamendu honetan apustu motez, apustuen zenbatekoen mugez, apustuen balidazioaz, koefizienteez eta sarien ordainketaz ezarritakoa aplikatuko zaie. Horrez gainera apustularientzako informazioaz eta joko-langileez ezarritakoa ere aplikatuko zaie.

6.– Xedapen gehigarri honetan aipatutako gertaeretarako instalazioak eta apustu-makinak gertaera baino bi ordu lehenago has daitezke funtzionamenduan eta hura amaitu eta ordubete geroago gelditu behar dira.

ERANSKINA
APUSTUAK BAIMENDUTA DAUDEN
GERTAERAK

1.– Urpeko jarduerak

Urpeko arrantza

Kirol urpekaritza

Igeriketa hegalekin

Apnea

Sorospena

2.– Xakea

3.– atletismoa

Aire zabaleko pista

Krosa

Errepideko lasterketa

Pista estalia

4.– Badmintona

5.– Saskibaloia

6.– Eskubaloia

Eskubaloia

Hondartzako eskubaloia

7.– Beisbola eta softballa

Beisbola

Softballa

8.– Billarra

9.– Bola-jokoa

Petanka

Bowlinga

Palmako bola-jokoa

Palentziako bola-jokoa

Leongo bola-jokoa

Bolatokia

Arabako bola-jokoa

Hiru olako bola-jokoa

Toka

Pasaboloa

Hiru txirlo

Calva

10.– Boxeoa

Boxeoa

Kickboxinga

Full-Contacta

Thaiboxinga

Aiki-Wudoa

11.– Ehiza eta arrantza

Ehiza

Erakustxakurrak

Ibilbidea

Ehiza xehea txakurrarekin

Oilagor-ehiza

San Hunberto

Ehiza arkuarekin

Arrantza

Kontinentala

Itsasokoa

12.– Txirrindularitza

Ziklo-krosa

Trialsina

Mendiko bizikleta

Pista

Errepideko lasterketa

BMX

Gimnasioko txirrindularitza

Castinga

13.– Aireko kirolak

Parapentea

Delta hegala-hegaldi askea

Paraxutismoa

Motordun hegaldia

Beladun hegaldia

Hegaldi akrobatikoa

Aerostatika

14.– Neguko kirolak

Eski alpetarra

Iraupen-eskia

Eski-jauziak

Eski artistikoa eta akrobatikoa

Snowboarda

Telemarka

Mushinga-lera txakurrarekin

Curlinga

Izotz gaineko lasterketak

Skyboba

15.– Motor-kirolak

Automobilismoa

Mendia

Rallyak

Zirkuitua

Autokrosa

Krosa

Kartinga

Slaloma

Klasikoak

Quadak

Motoziklismoa

Triala

Moto txikiak

Motokrosa

Enduroa

Abiadura

Stadium motokrosa

Turismoa

Motonautika

Uretako motorrak

16.– Esgrima

17.– Uretako eskia

18.– Futbola

Futbola

Areto-futbola

Hondartzako futbola

19.– Gimnasia

Artistikoa

Erritmikoa

Ohol-jauziak

Minitramp bikoitza

Kirol aerobica

20.– Golfa

21.– Halterofilia

22.– Herri kirolak

Soka tira

Harri-jasotzea

Trontza

Aizkora

Idi probak

Zaldi probak

Asto probak

Sega

Lokotx apustua

Txinga eroatea

Ingude altxatzea

Orga jokoa

Zaku lasterketa

Lasto jasotzea

Ontzi eroatea

Lasto botatzea

Harri-zulatzaileak

23.– Hipika

Oztopo-jauziak

Lehiaketa osoa

Heziera

Raida

Martxa

24.– Hockeya

Aretokoa

Belarretakoa

25.– Judoa

Judoa

Kendoa

Aikidoa

Wu-Shua

Jiu-Jitsua

Borroka

Sanboa

26.– Karatea eta taekwondoa

Karatea-Kumitea

Karatea-Katak

Kenpoa

Kung-Fua

Tai-Jitsua

Taekwondoa

Pencak-silata

27.– Mendia

Orientazioa

Mendiko eskia

Mendi-lasterketak

Eskalada haitzetan

Kirol eskalada

Alpinismoa

Mendiko ibilaldiak

Martxak

Amildegi-jaitsiera

Espeleologia

28.– Igeriketa

Igeriketa igerilekuan

Waterpoloa

Sinkronizatua

Distantzia handikoa

Jauziak

Aquagima

29.– Padela

30.– Patinajea

Hockeya

Lasterketak

Artistikoa

Lerroan

Skate boarda

Izotz gaineko hockeya

Izotz gaineko patinaje artistikoa

31.– Pilota

Plaza librea

Trinketea

Ezkerreko hormako frontoia

Frontenisa

32.– Piraguismoa

Ur lasaietakoa

Ur-amiletakoa

Kayak surfa

Kayak poloa

33.– Arraunketa

Eserleku finkoa

Eserleku mugikorra

Arraunergometroa

34.– Errugbia

Errugbia

7ko errugbia

35.– Squasha

36.– Surfa

Body boarda

Surf boarda

37.– Mahai-tenisa

38.– Tenisa eta berari lotutakoak

39.– Tiroa

Zehaztasuneko tiro olinpikoa

Plater-tiro olinpikoa

Uso-tiroa

Helize-tiroa

Arku-tiroa aire zabalean

Arku-tiroa aretoan

40.– Triatloia

Triatloia

Neguko triatloia

Duatloia

41.– Bela

Olinpikoak

Olinpiko ez direnak

Kruzeroak

Windsurfa

42.– Boleibola

Aretokoa

Hondartzakoa

43.– Eranskin honetako aurreko epigrafeetan ageri ez diren beste kirol edo norgehiagoka modalitate batzuk.

44.– Erregelamendu honetan xedatutakoaren arabera apustuen oinarri izan daitezke kirolaz besteko gertaerak.

N.º 91, martes 17 de mayo de 2005

Disposiciones Generales

Interior
2447

DECRETO 95/2005, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El desarrollo, evolución y diversidad de las actividades de ocio es un hecho constatable en todas las sociedades modernas actuales, constituyendo un área económica de importancia creciente. Ello supone la necesidad una atención específica por parte de la administración hacia estas actividades y una regulación acorde con su dimensión e impacto económico y social.

Por otra parte, la extensión progresiva de las nuevas tecnologías de la comunicación a todos los ámbitos sociales tiene una indudable repercusión en el mundo del ocio, donde un colectivo importante de usuarios muestra preferencia por desarrollar sus opciones de ocio a través de conexiones remotas.

Este conjunto de circunstancias económicas, tecnológicas y sociales, hace que a los juegos habituales en la sociedad se unan otros tipos y modelos de de juegos, entre los que se encuentran los de apuestas.

Dentro de las diferentes modalidades de juego existentes, la apuesta sobre eventos deportivos o de otra naturaleza, constituye una opción de gran tradición en diferentes países europeos, donde constituye una de las actividades nucleares en materia de juego.

En Euskadi, a pesar del tradicional interés de los vascos por la apuesta y de sus manifestaciones dentro de los deportes tradicionales, no ha sido desarrollada hasta la fecha una normativa apropiada. Es, por tanto, adecuado y oportuno establecer unas normas al respecto, que incluyendo todas las garantías que nuestras normas exigen en materia de juego, incorpore las apuestas dentro del la estructura de juegos autorizados en nuestra Comunidad, propiciando el equilibrio entre los juegos preexistentes y esta nueva modalidad de juego.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Interior, habiendo emitido informe el Consejo Vasco del Juego, oída la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 19 de abril de 2005,

DISPONGO:

Artículo único.– Se aprueba el Reglamento de Apuestas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo texto se inserta a continuación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– 1.– Se da nueva redacción a la letra c) del artículo 1.1 del anexo al Decreto 277/1996, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá el siguiente texto:

c) Apuestas:

1.– Apuestas deportivas: aquellas basadas en acontecimientos deportivos o de competición.

2.– Apuestas no deportivas.

2.– Se da nueva redacción al artículo 5 del anexo al Decreto 277/1996, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá el siguiente texto:

“Artículo 5.– Apuestas.

1.– Se considera apuesta aquella actividad de juego por la que se arriesga una cantidad de dinero sobre los resultados de un acontecimiento previamente determinado, de desenlace incierto y ajeno a las partes intervinientes en la apuesta.

2.– Quedan prohibidas aquellas apuestas que, en si mismas o por los acontecimientos sobre los que se realicen, atenten contra la dignidad de las personas, el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen u otros derechos fundamentales; así como aquellas que se basen en la comisión de delitos, faltas e infracciones administrativas, o en acontecimientos de carácter político o religioso.

3.– Se considera apuesta interna la que se realiza dentro de un recinto deportivo, en las instalaciones habilitadas con tal fin, y en relación con las actividades deportivas que se celebren en el mismo.

4.– Se considera apuesta externa la que sea realiza fuera de los recintos deportivos, en locales debidamente autorizados, en relación a actividades deportivas que se celebren en cualquier recinto.

Tendrá, asimismo, consideración de apuesta externa, la que se desarrolle dentro del local donde se realicen las actividades objeto de apuesta, pero referida a acontecimientos deportivos que se celebren en varios recintos o en recinto diferente de aquél en el que se realiza la apuesta.

5.– En las condiciones que se determinen y en el marco de la planificación que se establezca, podrán autorizarse locales de apuestas en relación con los juegos a que se refiere este artículo”.

Segunda.– Se faculta al Consejero de Interior para dictar las disposiciones de desarrollo del presente Decreto, en particular lo referido a la apuesta interna en recintos deportivos y apuestas tradicionales, los modelos de permisos de explotación y de autorización de instalación de máquinas auxiliares, la relación de eventos sobre los que se autoriza las apuestas, así como actualizar la cuantía de las fianzas exigibles a las empresas de apuestas.

Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de abril de 2005.

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Interior,

JAVIER BALZA AGUILERA.

ANEXO AL DECRETO 95/2005, DE 19
DE ABRIL.
REGLAMENTO DE APUESTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Es objeto del presente Reglamento la regulación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi de las apuestas sobre eventos incluidos en el anexo al presente Reglamento.

2.– Se incluyen en el ámbito del presente Reglamento los requisitos de autorización de las empresas explotadoras de apuestas, los eventos sobre los que se autoriza las apuestas y sus tipos, los locales de apuestas, las máquinas auxiliares y los sistemas, así como elementos técnicos e instalaciones necesarios para su práctica.

3.– Se excluyen de la presente regulación las apuestas mutuas deportivo-benéficas.

4.– Quedan prohibidas aquellas apuestas que, en sí mismas o los acontecimientos sobre los que se realicen, atenten contra la dignidad de las personas, el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen, así como aquellas que se basen en la comisión de delitos o faltas o en acontecimientos políticos o religiosos, o en eventos prohibidos por la legislación vigente.

Artículo 2.– Definiciones.

A los efectos del presente Reglamento y de la normativa que lo desarrolle se entiende por:

a) Apuesta: aquella actividad de juego por la que se arriesga una cantidad de dinero sobre los resultados de un acontecimiento previamente determinado, de desenlace incierto y ajeno a las partes intervinientes en la apuesta.

b) Unidad Central de Apuestas: conjunto compuesto por los elementos técnicos necesarios para registrar, totalizar y gestionar las apuestas realizadas por los usuarios.

c) Máquinas auxiliares de cruce de apuestas o de apuestas: máquinas de juego específicamente homologadas para la realización de apuestas.

d) Validación de la apuesta: registro y aceptación de la apuesta por una empresa autorizada, así como la entrega o puesta a disposición del usuario de un resguardo o comprobante, en su caso, de los datos que justifiquen la apuesta realizada.

e) Coeficiente de apuesta: cifra que determina la cuantía que corresponde pagar a una apuesta ganadora en las apuestas de carácter no mutuo, mediante su multiplicación por la cantidad apostada.

f) Boleto de apuestas: formulario donde queda reflejada la apuesta del usuario.

g) Resguardo o comprobante de apuesta: soporte que acredita a su poseedor como apostante, que recoge los datos relativos a la apuesta realizada, su registro y aceptación por una empresa autorizada, y que sirve como documento justificativo para el cobro de la apuesta ganadora así como, en su caso, efectuar cualquier reclamación sobre la apuesta.

h) Unidades mínima y máxima de la apuesta: cantidades mínimas y máximas que pueden formalizarse por cada modalidad de apuesta.

i) Local específico de apuestas: aquel autorizado por la Dirección de Juego y Espectáculos al objeto de la formalización de las apuestas.

j) Fondo inicial: suma de las cantidades apostadas por los usuarios en las apuestas de carácter mutual.

k) Fondo repartible: cantidad destinada al reparto y pago de premios entre los apostantes ganadores en las apuestas de carácter mutual.

l) Dividendo: cantidad que corresponde al usuario ganador por unidad de apuesta de carácter mutual.

Artículo 3.– Competencias del Departamento de Interior.

Corresponde a la Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior en materia de apuestas, entre otras, las siguientes competencias:

a) Autorizar las empresas para la explotación de apuestas por medio de locales, máquinas, sistemas informáticos, interactivos o telefónicos, o cualquier otro medio de comunicación o conexión.

b) Autorizar los locales de apuestas para la práctica y desarrollo de las apuestas.

c) Homologar las máquinas auxiliares de apuestas, así como aquellos sistemas, elementos técnicos y material de juego utilizados para la práctica y desarrollo de las apuestas por cualquier medio, así como autorizar su instalación y funcionamiento.

d) Ejercer las facultades de inspección y control, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y siguientes de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora de Juego.

e) En general, todas aquellas que le atribuye la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego, el presente Reglamento y las normas de desarrollo.

f) Adoptar las medidas cautelares de suspensión o prohibición de apuestas cuando concurra alguna de las circunstancias especificadas en el artículo 1.4 del presente Reglamento.

g) Resolver las cuestiones que le sean propuestas por la Comisión de Apuestas, de acuerdo con las funciones atribuidas a la misma en el presente Reglamento.

Artículo 4.– Prohibiciones de apostar.

1.– No podrán practicar las apuestas reguladas en el presente Reglamento:

a) Los menores de edad, los incapacitados legalmente, así como los que perturben el orden, la tranquilidad y el desarrollo del juego.

b) Las demás personas a que se refiere el artículo 23.1 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego.

c) Los titulares, accionistas, representantes del capital y partícipes de las sociedades explotadoras de la apuesta, así como el personal, directivos y empleados de dichas empresas, sus cónyuges, ascendientes y descendientes en primer grado. Todo ello, de conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego.

d) Los jueces de actividades deportivas, de competición o de otra naturaleza que ejerzan sus funciones en la actividad objeto de apuesta, las personas que resuelvan recursos contra las decisiones de aquellos, así como los miembros de la Comisión de Apuestas regulada en el presente Reglamento.

e) Los funcionarios que tengan por objeto el control e inspección de las apuestas.

2.– A los efectos del presente Reglamento, no tendrán validez las apuestas realizadas por las personas a que se refiere el apartado anterior de este artículo.

3.– Las empresas adjudicatarias de las apuestas, sin perjuicio de la anulación de la apuesta realizada cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas en este artículo, tendrán la obligación de comunicar los hechos a la Dirección de Juego y Espectáculos, a los efectos sancionadores que pudieran derivarse.

Artículo 5.– Régimen jurídico de las apuestas.

1.– La autorización, organización y desarrollo de las apuestas se regirá por la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego, el Decreto 277/1996, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el presente Reglamento y las normas que lo desarrollen y, en lo que les sea de aplicación, por su reglamentación específica.

2.– Quedan prohibidas las apuestas que se realicen al margen de las autorizaciones y requisitos establecidos en el presente Reglamento o sobre eventos que no estén contempladas en el mismo.

3.– No precisarán autorización los programas de los eventos o actividades en que se basen las apuestas.

4.– Las actividades deportivas o de competición objeto de las apuestas reguladas en el presente Reglamento se desarrollarán según su reglamentación deportiva específica o, en su caso, por el Código de Carreras.

Artículo 6.– Naturaleza y tipos de las apuestas.

1.– Según la organización y distribución de las sumas apostadas, las apuestas a que se refiere el presente Reglamento podrán ser mutuas, de contrapartida o cruzadas.

a) Apuesta mutua es aquella en que la suma de las cantidades apostadas por diferentes usuarios sobre un evento determinado se distribuye entre quienes hubieren acertado el resultado a que se refiere la apuesta, una vez detraído por la empresa autorizada el porcentaje previsto en el presente Reglamento.

b) Apuesta de contrapartida es aquella en que el usuario apuesta contra una empresa autorizada, siendo el premio a obtener el resultante de multiplicar el importe de los pronósticos ganadores por el coeficiente que la empresa autorizada haya validado previamente para los mismos.

c) Apuesta cruzada es aquella en que una empresa o persona autorizada actúa como intermediaria y garante de cantidades apostadas entre terceros, detrayendo la empresa o persona autorizada el porcentaje previsto en el presente Reglamento.

2.– De acuerdo con el lugar donde se cumplimenten, las apuestas pueden ser internas y externas.

a) Apuesta interna es la que se realiza en los recintos o lugares donde ocurren los eventos y en relación con las actividades objeto de apuesta que se celebren en los mismos.

b) Apuesta externa es la que se realiza fuera de los recintos o lugares donde se realizan las actividades objeto de apuesta.

Asimismo, tendrá consideración de apuesta externa la que se desarrolle dentro los recintos o lugares donde se realizan las actividades objeto de apuesta que se celebren en varios recintos o lugares o en recinto o lugar diferente de aquél en el que se realiza la apuesta.

3.– Según su contenido, las apuestas autorizadas pueden ser de los siguientes tipos:

a) Apuesta simple: es aquella en la que se apuesta por un único resultado de un único evento.

b) Apuesta combinada o múltiple: es aquella en la que se apuesta simultáneamente por dos o más resultados de uno o más eventos.

4.– Los eventos sobre los que se autoriza las apuestas, son los que se establecen en el anexo al presente Reglamento.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN

Artículo 7.– Adjudicación para la explotación de apuestas.

1.– La adjudicación de autorizaciones para la explotación de apuestas se realizará por concurso público.

2.– La convocatoria del concurso público se realizará mediante Orden del Consejero de Interior, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en la misma se establecerán las Bases que han de regir la adjudicación del concurso.

3.– El concurso público se resolverá, de acuerdo con los criterios establecidos en la Orden de convocatoria, por resolución del Director de Juego y Espectáculos.

4.– La resolución de la convocatoria atenderá a los siguientes criterios relativos a los solicitantes:

a) Solvencia, tanto profesional como financiera.

b) Plan de negocio, en el que se incluirán, al menos, viabilidad del proyecto, programa de inversiones, fases de implantación del proyecto, puestos de trabajo previstos y plan de selección y formación del personal.

c) Tecnología y seguridad de los elementos y sistemas de juego a implantar.

d) Experiencia en la explotación de apuestas legalmente autorizadas.

e) Experiencia en la explotación de juegos legalmente autorizados en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

f) Medidas de seguridad y calidad de los locales que se prevean.

5.– La Orden de convocatoria del concurso público desarrollará el contenido de estos criterios.

Artículo 8.– Requisitos de los adjudicatarios.

1.– Los adjudicatarios del concurso para la explotación de apuestas deberán cumplir los siguientes requisitos en el caso de las personas jurídicas:

a) Constituirse en cualquiera de las formas societarias admitidas en Derecho de acuerdo con la legislación vigente con un capital social mínimo de 1.000.000 euros, debiendo estar totalmente suscrito y desembolsado y representado por acciones o participaciones nominativas, cuya cuantía no deberá verse reducida a lo largo de la autorización.

b) Ostentar la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. Para la participación de capital extranjero será aplicable la normativa vigente sobre esta materia.

c) Fijar el domicilio dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Tener por objeto social el desarrollo de actividades de explotación de apuestas y actividades conexas.

e) No estar incurso ninguno de los socios o partícipes, en los supuestos de inhabilitación establecidos por los números 4 y 5 del artículo 19 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Las personas físicas que resulten adjudicatarias deberán cumplir lo dispuesto en los puntos b) y e) del apartado anterior.

3.– La constitución de la sociedad mercantil o cooperativa a que hace referencia el apartado primero de este artículo podrá realizarse, asimismo, en un plazo máximo de treinta días a partir de la notificación de la resolución de autorización.

4.– La transmisión de acciones o participaciones de empresas de apuestas deberá ser previamente autorizada por la Dirección de Juego y Espectáculos.

Artículo 9.– Solicitud.

1.– La solicitud de autorización para la explotación de apuestas, siempre que exista previa convocatoria, se dirigirá al Director de Juego y Espectáculos y se presentará en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– La Orden de convocatoria determinará la documentación a presentar por los solicitantes, de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente Reglamento, el plazo de presentación de solicitudes, así como el plazo de resolución y notificación de la misma, que no podrá exceder de 6 meses desde la fecha de publicación de la convocatoria.

Artículo 10.– Resolución de autorización.

1.– Previa la emisión de los informes preceptivos, una vez recabados los documentos que fueran procedentes para la mejor resolución del expediente, el Director de Juego y Espectáculos dictará resolución adjudicando el concurso o declarándolo desierto, en el supuesto de que ninguno de los solicitantes reúnan las condiciones exigidas o sus propuestas no ofrezcan las garantías establecidas en las bases de la convocatoria.

2.– La resolución de autorización contendrá, entre otros, las siguientes especificaciones:

a) Las acciones o participaciones de los socios y capital social de la empresa autorizada.

b) los órganos de administración y directivos de la empresa autorizada.

c) Los tipos de apuestas.

d) Los eventos sobre los que se realizarán las apuestas.

e) La cuantía mínima y máxima por cada tipo de apuesta o evento.

f) La relación y fases de implantación de locales de apuestas y su ubicación, así como, en su caso, de salones de juego a habilitar.

g) La relación y fases de implantación de máquinas auxiliares a instalar y su ubicación.

h) En el caso de las apuestas a través de medios de comunicación o conexión a distancia, sistemas a utilizar y, en su caso, el dominio u otros elementos de identificación y acceso.

Artículo 11.– Modificaciones de la autorización.

1.– Requerirán autorización previa del Director de Juego y Espectáculos la modificación de las especificaciones contenidas en la resolución de autorización, salvo lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

2.– Las especificaciones de la resolución de autorización contenidas en el artículo 10.2, letra a) del presente Reglamento no podrán ser objeto de modificación en el plazo de dos años a partir de la fecha de la resolución de autorización, cuando individual o acumuladamente supongan el cambio de más del 10 por ciento de las acciones o disminuyan el capital social la empresa autorizada.

3.– Se exceptúa de lo dispuesto en el punto anterior las transmisiones “mortis causa”.

4.– Requerirán comunicación previa, las modificaciones de la resolución de autorización referidas a las letras b) y d) del artículo 10 del presente Reglamento.

Artículo 12.– Vigencia de las autorizaciones.

1.– Las autorizaciones para la organización, explotación y gestión de las apuestas se otorgarán por un plazo de 10 años.

2.– Las autorizaciones serán renovables por plazos de la misma duración, siempre que en el momento de la solicitud de renovación se cumplan los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Artículo 13.– Revocación y caducidad de las autorizaciones.

1.– El órgano competente en materia de juego podrá revocar las autorizaciones, previa audiencia al interesado, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el titular de la autorización perdiera alguna de las condiciones o requisitos legales o reglamentarios exigibles para su otorgamiento.

b) Como consecuencia de expediente sancionador en materia de juego que lleve aparejado la revocación de la autorización.

2.– La Dirección de Juego y Espectáculos declarará la caducidad de las autorizaciones, previa audiencia al interesado, por el transcurso del plazo de validez de la autorización sin haber solicitado la renovación de la misma.

Artículo 14.– Control de actividades monopolísticas y oligopolísticas.

1.– Ninguna sociedad explotadora, o accionista de la misma, adjudicataria de las apuestas reguladas en el presente Reglamento, podrá tener, directa o indirectamente, acciones o participaciones de más del 5% de las acciones o participaciones de otras sociedades explotadoras de apuestas radicadas en Euskadi.

2.– El límite indicado se refiere asimismo a la persona interpuesta, que actúe en nombre propio pero en interés de un tercero, computándose en tal caso, a efectos de dichos límites, las acciones o participaciones como propias de la persona en cuyo interés actúen.

Artículo 15.– Fianzas.

1.– Los titulares de autorizaciones para la organización, explotación y gestión de apuestas deberán formalizar fianza por la cuantía de 500.000 euros.

2.– En el momento de su presentación al concurso los licitantes deberán aportar una fianza provisional en los términos del punto anterior. Una vez otorgada la autorización, previa devolución de la anterior, la fianza se formalizará en el plazo de un mes desde el otorgamiento y se hará a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma en la Tesorería General del País Vasco. Transcurrido dicho plazo sin formalización, la autorización quedará en suspenso, caducando cuando no se haya formalizado en el plazo de tres meses desde el otorgamiento de la autorización.

3.– La fianza podrá constituirse en metálico o mediante aval de Banco, Caja de Ahorros, Entidades de Seguros, Cooperativas de Crédito o Sociedades de Garantía Recíproca y deberá mantenerse en tanto dure la autorización por la cuantía máxima de su importe, quedando afecta dicha fianza al pago forzoso de las sanciones pecuniarias derivadas del incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 4/1991, Reguladora del Juego, y en el presente Reglamento, así como al pago de los premios y de las tasas administrativas que correspondan.

4.– Si se produjera la disminución de la cuantía de la fianza, los titulares de las autorizaciones deberán, en el plazo de dos meses, completar la misma en la cuantía obligatoria. La no reposición de la fianza determinará la revocación de la autorización.

CAPÍTULO III
HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE APUESTAS

Artículo 16.– Homologación de elementos de juego.

Están sujetos a homologación previa de la Dirección de Juego y Espectáculos:

a) La Unidad Central de Apuestas.

b) Las máquinas auxiliares de apuestas.

c) El formato y contenido del dominio y sistemas a utilizar, en el caso de las apuestas a través de medios de comunicación o conexión a distancia.

d) Los boletos y resguardos que se utilicen para la realización y validación de las apuestas.

e) Aquellos otros elementos técnicos, programas, sistemas o instalaciones, específicos y necesarios para la explotación de las apuestas.

Artículo 17.– Requisitos generales de los elementos técnicos para la explotación de las apuestas.

Los elementos técnicos utilizados para la explotación de las apuestas en Euskadi garantizarán el cumplimiento de la normativa vigente en materia de apuestas por la empresa adjudicataria y permitirán, en todo caso, la accesibilidad a efectos de inspección, control y seguimiento de las apuestas y de sus resultados por la administración competente para su autorización.

Artículo 18.– Requisitos de la Unidad Central de Apuestas.

1.– La Unidad Central de Apuestas deberá poder gestionar todos los equipos y usuarios conectados al mismo, garantizando, en todo caso, el correcto funcionamiento de las apuestas. Asimismo, deberá permitir a la Dirección de Juego y Espectáculos ejercer el control y seguimiento del desarrollo de las apuestas, premios otorgados y los ingresos obtenidos.

2.– La Unidad Central de Apuestas estará concebida de forma que se pueda comprobar en cualquier momento las operaciones de apuestas y sus resultados. Asimismo, la Unidad Central no permitirá la modificación de las operaciones registradas.

3.– Cada empresa adjudicataria deberá disponer de una réplica de su Unidad Central de Apuestas, preparada para continuar el desarrollo de las apuestas con las mismas garantías y condiciones que la primera, en caso de que esta quede fuera de servicio por cualquier causa.

4.– La Unidad Central de Apuestas, así como su réplica, deberán estar instaladas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en dependencias bajo en control y vigilancia de la empresa adjudicataria de apuestas.

Artículo 19.– Requisitos de las máquinas auxiliares de apuestas.

1.– Las máquinas auxiliares de apuestas deberán poder conectarse a la Unidad Central de Apuestas, permitir a los usuarios todos los procesos necesarios para la realización de apuestas sobre los eventos autorizados y emitir el correspondiente resguardo de validación de la apuesta.

2.– Las máquinas auxiliares de apuestas deberán contener los siguientes elementos de identificación:

1.– Antes de su salida al mercado, en el frontal de la máquina, la empresa fabricante o importadora deberá grabar de forma indeleble y claramente legibles, los datos siguientes:

a) Nombre y número de registro que corresponda al fabricante o importador en la Sección de Empresas Fabricantes, Importadoras y Comercializadoras.

b) Número de registro del modelo que le corresponda en la Sección de Modelos.

c) Serie y número de fabricación de la máquina, que deberán ser correlativos.

Asimismo, el Departamento de Interior podrá establecer, con carácter complementario, otras marcas de fábrica que faciliten la identificación de las máquinas por medios tecnológicos, tales como códigos de barras o similares, así como, en su caso, aquellos datos de memorias, microprocesadores o componentes que determinen el funcionamiento de la máquina.

2.– Cuando fuera preceptiva la destrucción de las máquinas, siempre incluirá la destrucción de los elementos identificativos descritos en este Reglamento que posibilitan la legal explotación de las máquinas.

3.– Los requisitos y elementos de control establecidos en la normativa vigente para las máquinas de juego podrán suplirse, previa homologación, por los mismos datos y elementos ubicados en la Unidad Central de Apuestas, siempre que los mismos sean individualizados para cada máquina auxiliar.

Artículo 20.– Requisitos del modelo de boleto de apuestas y del resguardo.

1.– Los boletos y resguardos para las apuestas deberán tener el siguiente contenido mínimo:

a) El Nombre y número de la empresa explotadora en el Registro Central de Juego.

b) En su caso, el número en el Registro Central de Juego de la máquina auxiliar donde se pretende realizar la apuesta.

c) El evento o eventos sobre el que se apuesta.

d) Año, mes, día y hora de formalización de la apuesta.

e) Cantidad apostada.

f) Coeficiente de la apuesta.

2.– Cuando la apuesta se realice a través conexiones o comunicaciones remotas distintas a las máquinas auxiliares de apuestas, la empresa explotadora deberá presentar para su homologación el sistema que garantice al usuario la validación de la apuesta, en los términos del presente Reglamento.

CAPÍTULO IV
RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN

Artículo 21.– Límites y reparto de las apuestas.

1.– En las apuestas de contrapartida y mutuas la cantidad máxima por cada apuesta unitaria no podrá ser superior a 100 euros.

2.– En las apuestas cruzadas la cantidad máxima por apostante y apuesta no podrá ser superior a 600 euros.

3.– En las apuestas mutuas, del importe total jugado, el 65 por 100, al menos, será destinado a premios.

4.– En las apuestas cruzadas, la empresa adjudicataria podrá retener en concepto de comisión hasta el 5 por 100 del importe de las cantidades de las apuestas ganadoras. En todo caso, dicho porcentaje deberá ser específicamente autorizado. Este porcentaje no será de aplicación a los cruces de apuestas internas regulados en la Disposición Adicional Cuarta del presente Reglamento.

5.– Corresponderá a la sociedad explotadora de la apuesta:

a) Registrar y validar las apuestas realizadas por los usuarios, así como totalizar las cantidades en juego por cada tipo de apuesta.

b) En las apuestas cruzadas, aplicar el porcentaje o cantidad a retener por la empresa en concepto de comisión.

c) En las apuestas mutuas, aplicar el porcentaje o cantidad destinados a premios.

d) En las apuestas de contrapartida, fijar el coeficiente de pago o cuota de la apuesta y calcular la cantidad a pagar como premio por apuesta acertada.

e) Proceder al pago de las apuestas ganadoras.

f) En general, controlar la regularidad en todas las operaciones y velar por el cumplimiento de la legislación vigente.

Artículo 22.– Condiciones de formalización de las apuestas.

1.– Solo se entenderá formalizada una apuesta de cualquier modalidad cuando se entregue al usuario el resguardo o se confirme su validación por medios verificables, según lo establecido en el presente Reglamento y en la homologación correspondiente.

2.– La formalización y validación de las apuestas mutuas deberá concluir, en todo caso, antes de la iniciación del evento objeto de las apuestas. Para los otros tipos de apuestas, la formalización y validación deberá concluir antes de la finalización del evento objeto de las apuestas.

3.– La apuesta se entenderá como no realizada cuando, por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, resulte imposible la validación de las apuestas.

4.– Cuando la fecha del evento fuera aplazada por un tiempo no superior a 30 días, la apuesta realizada se considerará válida. Si se superase este período de aplazamiento, la apuesta se considerará anulada y el usuario podrá reclamar la devolución del importe de la apuesta.

5.– Si el evento fuera anulado por causas no imputables a la empresa explotadora, ésta devolverá a los usuarios el importe íntegro de la apuesta, en un plazo de 7 días desde la comunicación por la empresa explotadora de la anulación del evento.

6.– En las apuestas de contrapartida, los premios correspondientes a cada tipo de apuesta se determinarán en función de la cotización o coeficiente de cada evento y serán fijados con antelación por la empresa explotadora.

Una vez formalizada una apuesta concreta de este tipo por un usuario y validada, no podrá modificarse su cotización o cuota para dicho usuario.

7.– Si en una apuesta múltiple no se celebra alguno de los eventos se tendrá por no realizada la apuesta y se procederá a la devolución del importe de la misma a los usuarios, en el plazo y condiciones señalados en el punto anterior.

8.– En lo referente al tratamiento y registro de datos personales de los usuarios como consecuencia de la realización de apuestas se estará a lo que disponga la normativa en vigor en materia de tratamiento automatizado de datos personales.

Artículo 23.– Validez de los resultados.

1.– En los eventos deportivos de carácter oficial se considerará como resultado válido el determinado por el juez o árbitro al término reglamentario del evento, incluida la prórroga, en su caso, o tras haber sido suspendido.

2.– En los eventos no deportivos o en los deportivos de carácter no oficial, la empresa de apuestas deberá fijar con antelación a la realización de las apuestas las condiciones en las que se considerará un resultado como válido.

3.– La modificación posterior del resultado de un evento no afectará al derecho a cobro de las apuestas ganadoras.

Artículo 24.– Pago de las apuestas ganadoras.

1.– El pago de los premios de las apuestas ganadoras se dispondrá por la empresa autorizada a partir de la validez de los resultados.

2.– El derecho al cobro de apuestas ganadoras caducará a los tres meses desde la fecha de disposición de cobro.

3.– El usuario de apuestas ganadoras de cuantía igual o inferior a 300 euros podrá exigir su pago en metálico. Las apuestas ganadoras superiores a 300 euros podrán realizarse en metálico o mediante cualquier de medio legal de pago garantizado, siempre que no suponga coste u obligación añadida para el usuario.

Artículo 25.– Información al usuario.

La sociedad explotadora de las apuestas deberá tener a disposición de los usuarios, en los aparatos y lugares físicos o virtuales donde se realicen apuestas, las condiciones específicas de cada apuesta, el texto oficial íntegro del presente Reglamento, así como los documentos necesarios para la formulación de reclamaciones o, en su caso, resumen o referencias suficientes para la consulta e información señalada y que sean autorizados por la Dirección de Juego y Espectáculos.

Artículo 26.– Locales de apuestas. Requisitos y régimen de explotación.

1.– En los locales de apuestas podrán instalarse un máximo de 10 máquinas auxiliares de apuestas.

2.– Igualmente, en estos locales podrán instalarse un máximo de 2 máquinas de juego de tipo B. La explotación de dichas máquinas deberá ser realizada por empresas operadoras inscritas en el Registro Central de Juego de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En todo caso, se mantiene vigente la planificación establecida por el Decreto 176/2003, de 22 de julio, por el que se planifica la oferta de máquinas de tipo B en Euskadi.

3.– Requisitos de los locales de apuestas.

a) Los locales de apuestas requerirán de una superficie mínima de 50 metros cuadrados.

b) Estos locales deberán cumplir las normas de seguridad establecidas para los locales de pública concurrencia.

c) Deberán guardar entre ellos una distancia igual o superior a 150 metros medida radialmente, o igual o superior a 200 metros medida linealmente.

d) En todo caso, los locales de apuestas deberán guardar con cualquier otro local específico de juegos con premio una distancia igual o superior a 50 metros medida radialmente, o igual o superior a 70 metros medida linealmente. Asimismo, Los locales de juego con premio de cualquier naturaleza, además de las distancias que se establezcan entre ellos, deberán guardar estas distancias mínimas con el resto de locales de juego.

e) Se entenderá por distancia radial la medida del radio de una circunferencia cuyo centro sea la puerta de acceso del local cuya autorización se pretende. Se entenderá por distancia lineal la existente desde la puerta de acceso al local cuya autorización se pretende, medida a través de itinerarios accesibles, permitidos y recorribles a pie. Todo ello certificado por técnico competente o por entidad homologada por el Gobierno Vasco, en materia de locales de espectáculos públicos y actividades recreativas.

f) En estos locales deberá constar públicamente la autorización al efecto expedida por la Dirección de Juego y Espectáculos. Asimismo, habrá a disposición de los usuarios un Libro u Hojas de Reclamaciones, debidamente diligenciado por la Dirección de Juego y Espectáculos.

g) Se impedirá la entrada a estos locales a los menores de edad y a las personas que presenten síntomas de embriaguez o de estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

h) La prohibición a menores de edad deberá constar de forma claramente visible en la entrada del local, en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

i) En estos locales, previa obtención de la licencia correspondiente, podrá instalarse un servicio de hostelería exclusivamente como servicio a los usuarios del local. En este caso, la superficie destinada para el servicio de hostelería no podrá ser superior al 30 por 100 de la superficie útil del local. En todo caso, los servicios de hostelería deberán ubicarse en la parte más alejada de las entradas al local.

j) Se colocará en la fachada de estos locales un letrero, rótulo o similar con indicación de su carácter de local de apuestas y, en su caso, de la denominación específica del local, en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Queda prohibida cualquier señalización o indicación exterior referida al servicio de hostelería.

k) Las máquinas auxiliares de apuestas se dispondrán de forma que no obstaculicen los pasillos y vías de evacuación del local. El espacio para uso de los jugadores por cada máquina será como mínimo de 0,60 m.

l) La separación mínima entre máquinas, cuando se coloquen en línea, será de 0,50 m.

4.– Tendrán la consideración de locales de apuestas, a los efectos de la planificación que se establece en el presente Reglamento, aquellos salones de juego que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que lo solicite una empresa adjudicataria de apuestas.

b) Que, sin perjuicio de la superficie útil mínima exigida para la actividad de salón de juego, disponga de un espacio exclusivo para la ubicación de todos los elementos destinados a la actividad de apuestas de, al menos, 35 m2 útiles.

c) Que el salón de juego cumpla los requisitos establecidos en el apartado 3 del presente artículo para los locales de apuestas, con excepción de la letra a).

d) Que la distancia con respecto a cualquier otro local de apuestas o salón habilitado no supere los límites establecidos en el presente Reglamento.

e) En todo caso, cada salón de juego habilitado solo podrá acordar su carácter de local de apuestas con una empresa de apuestas, no pudiendo ser superior a 5 el número de máquinas auxiliares de apuestas instaladas.

f) Deberá colocar en la fachada de estos salones habilitados un letrero, rótulo o similar con indicación de su carácter de local de apuestas que, en todo caso, será de tamaño inferior a su señalización como local de juego.

5.– La autorización de los locales de apuestas tendrá igual vigencia que la autorización de la explotación de la apuesta.

6.– El régimen de horarios de apertura y cierre de los locales de apuestas será el que corresponda a los salones de juego, según la normativa vigente para estos.

7.– Asimismo, los casinos podrán ser habilitados como locales de apuestas, siempre que dispongan de una superficie mínima de 35 metros cuadrados, sin perjuicio de las superficies útiles mínimas exigidas para las actividades autorizadas en aquellos, debiendo cumplir, igualmente, lo especificado en las letras a, b y e de punto 4 del presente artículo.

Artículo 27.– Personal de juego.

1.– Quienes deseen desempeñar su actividad profesional como gestores, analistas o equivalentes en las empresas autorizadas para las apuestas deberán estar en posesión del correspondiente documento profesional expedido por la Dirección de Juego y Espectáculos, debiendo adjuntar a la solicitud la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o equivalente.

b) Certificado de antecedentes penales, a los efectos de acreditar que no se hallan incursos en los supuestos previstos en el apartado 4, letra a), del artículo 19 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del juego.

c) Declaración, en documento normalizado expedido por la Dirección de Juego y Espectáculos, de no haber sido sancionado mediante resolución firme en los últimos dos años inmediatamente anteriores por algunas de las faltas tipificadas como graves o muy graves en la normativa reguladora del juego, tanto emanada de la Comunidad Autónoma del País Vasco como vigente en el resto del Estado.

d) Certificado de conformidad de la empleadora empresa explotadora de apuestas.

2.– Una vez presentada la solicitud y la documentación a que hace referencia el apartado anterior, la Dirección de Juego y Espectáculos expedirá, previas las comprobaciones que estime pertinentes, el oportuno documento profesional, que tendrá un período de validez de 3 años, renovable por periodos de igual duración.

3.– El documento profesional podrá ser suspendido o revocado, previa la instrucción de expediente sancionador, por la comisión de infracciones tipificadas en el presente Reglamento o por la pérdida de las condiciones que motivaron su otorgamiento, mediante resolución motivada del Director de Juego y Espectáculos.

Artículo 28.– Locales de hostelería.

En los locales de hostelería, el número máximo de máquinas de juego de cualquier tipo no podrá ser superior a tres.

Artículo 29.– Régimen de publicidad de las apuestas.

1.– Podrán autorizarse promociones exclusivamente informativas, al objeto de poner en conocimiento del público determinados aspectos relacionados con las apuestas. Dichas promociones no podrán desarrollarse en radio o televisión entre las 07:00 y las 09:00 horas y entre las 17:00 y las 21:30 horas.

En las solicitudes de autorización de actividades promocionales deberá incluirse el contenido, formato y duración de la información a difundir.

2.– Podrá autorizarse el patrocinio de actividades deportivas por parte de la sociedad explotadora de la apuesta, así como aquellas otras que estén organizadas o amparadas por entidades institucionales, salvo cuando dichas actividades sean para menores de edad.

3.– En el interior del recinto en el que se realicen apuestas, y en el interior de los locales de apuestas, podrá realizarse publicidad comercial siempre que su exhibición no interrumpa el desarrollo del juego.

4.– Se entenderán autorizadas, en todo caso, las siguientes actividades:

a) La divulgación de la apuesta en revistas especializadas del Sector.

b) La elaboración y emisión de folletos informativos sobre los programas de eventos sobre los que se realicen apuestas, así como de sus resultados, los cuales podrán depositarse en los lugares físicos o virtuales donde esté autorizado el juego de apuestas, salvo en los establecimientos de hostelería.

Artículo 30.– Apuestas internas.

1.– Podrán autorizarse apuestas internas en aquellos recintos deportivos donde se celebren eventos deportivos, en las siguientes condiciones:

a) Previo acuerdo con el organizador del evento, deberán ser desarrolladas por empresas de apuestas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, quienes asumirán la responsabilidad sobre las mismas, en los términos y condiciones establecidos en el presente Reglamento.

b) Podrán instalarse máquinas auxiliares de apuestas homologadas, así como disponer de servicios para el registro manual de las apuestas, indistintamente, a razón de dos unidades por cada 5.000 personas o fracción del aforo del recinto.

c) Las máquinas auxiliares de apuestas, así como los servicios para el registro manual de las apuestas deberán ser expresamente autorizadas por la Dirección de Juego y Espectáculos y, dado su carácter temporal y provisional, no se contabilizarán a los efectos de la planificación establecida en el presente Reglamento.

2.– A las apuestas internas en recintos deportivos especificados en el presente artículo, les será de aplicación lo preceptuado en el presente Reglamento en lo referente a tipos de apuestas, límites cuantitativos de las mismas, validación, coeficientes aplicables y pago de las apuestas ganadoras. Igualmente, les serán de aplicación lo relativo a información al usuario y personal de juego.

3.– Las instalaciones eventuales y máquinas auxiliares de apuestas a que se refiere este artículo, podrán comenzar su actividad dos horas antes del comienzo del evento y deberán finalizar una hora después de la finalización del mismo.

Artículo 31.– Empresas de máquinas auxiliares de apuestas.

1.– Las empresas de apuestas reguladas en el presente Reglamento serán empresas de máquinas auxiliares de apuestas referidas a sus propias máquinas. Asimismo, tendrán la consideración de empresas de máquinas auxiliares de apuestas las empresas operadoras de tipo B y C, inscritas en la Sección correspondiente del Registro Central de Juego.

2.– La suma de permisos de tipo B y de tipo auxiliar a detentar por una empresa operadora en ningún caso podrá ser superior a 1.000.

Artículo 32.– Máquinas auxiliares de apuestas.

1.– Podrá instalarse una máquina auxiliar de apuestas en locales de hostelería, salas de fiesta, de baile y discotecas, así como en espacios públicos de hoteles de acuerdo con la planificación establecida en la Disposición Adicional Primera del presente Reglamento.

2.– La autorización en locales de hostelería tendrá las siguientes excepciones:

a) que estén situados en estaciones de transporte público, aeropuertos y centros o áreas comerciales o de espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando el local no esté cerrado y aislado del público general o de paso.

b) que estén ubicados en terrazas o zonas de ocupación de vías públicas.

c) que sean instalaciones desmontables de cualquier naturaleza.

d) que sean locales específicos para los menores de edad o cuyos usuarios habituales sean mayoritariamente menores de edad.

3.– Las máquinas auxiliares de apuestas, podrán instalarse en estaciones de transporte público, aeropuertos y en superficies comerciales o de espectáculos públicos y actividades recreativas, siempre que se encuentren ubicadas en locales específicos habilitados como puntos de venta o despacho.

4.– El permiso de explotación es el documento administrativo emitido por la Dirección de Juego y Espectáculos que ampara la legalidad individualizada de cada máquina auxiliar en cuanto a su correspondencia con el modelo inscrito y la titularidad de la misma.

5.– Los permisos de explotación de máquinas auxiliares únicamente podrán ser otorgados a empresas de apuestas. Asimismo, podrán explotar dichos permisos las empresas operadoras de máquinas de juego de tipo B y C, previo acuerdo con la correspondiente empresa de apuestas.

6.– La vigencia del permiso de explotación de máquinas auxiliares estará vinculada a la autorización de la empresa de apuestas.

7.– La transmisión de permisos de explotación de máquinas auxiliares deberá ser previamente autorizada por la Dirección de Juego y Espectáculos.

8.– La autorización de instalación es el documento administrativo, diligenciado por la Dirección de Juego y Espectáculos, mediante el cual se vincula una concreta máquina auxiliar de apuestas durante un periodo determinado con un local de los señalados en el apartado anterior.

9.– En lo que no se oponga a lo regulado en el presente Reglamento, será de aplicación el régimen previsto para la autorización de instalación de las máquinas de tipo B en la normativa correspondiente.

10.– La autorización de instalación estará suscrita por el titular del establecimiento y por la empresa de apuestas o, en su caso, por la empresa operadora cesionaria de la explotación de la máquina auxiliar, y será autorizada por la Dirección de Juego y Espectáculos.

11.– Las máquinas auxiliares de apuestas instaladas en locales de apuestas no precisarán autorización de instalación.

CAPÍTULO V
CONTROL E INSPECCIÓN

Artículo 33.– Control y documentación contable.

1.– Las empresas explotadoras de apuestas deberán registrar las operaciones realizadas de apuestas y pago de premios, conforme el contenido y formato que señale la Dirección de Juego y Espectáculos.

2.– A requerimiento de la Dirección de Juego y Espectáculos, la empresa de apuestas deberá poner a disposición de la misma y en el soporte que le sea solicitado, la información relativa a las apuestas realizadas y cantidades jugadas u otra información de interés para inspección y control por parte de la administración.

Artículo 34.– Inspección.

1.– Las funciones de inspección, vigilancia y control de los aspectos administrativos y técnicos de la explotación de las apuestas se realizarán por la Dirección de Juego y Espectáculos a través de funcionarios debidamente acreditados.

2.– El personal de los locales de apuestas y de los demás locales de juego donde se registren apuestas estará obligado a proporcionar a los inspectores debidamente acreditados de la Dirección de Juego y Espectáculos la información y documentación relativa al control de las actividades de juego.

3.– Los sistemas previstos para la explotación de la apuesta dispondrán de las conexiones técnicas necesarias a los fines de inspección y control que sean requeridos por la Dirección de Juego y Espectáculos.

CAPÍTULO VI
COMISIÓN DE APUESTAS

Artículo 35.– Comisión de Apuestas.

1.– La Comisión de Apuestas de Euskadi es un órgano destinado a velar por las buenas prácticas en el desarrollo del juego de apuestas, incluyendo el análisis, debate y elaboración de propuestas para la resolución de los conflictos que pudieran surgir en esta modalidad de juego.

2.– La Comisión de Apuestas tendrá la siguiente composición:

– Presidente: el Director de Juego y Espectáculos o persona en quien delegue, quien dirigirá las sesiones y deliberaciones.

– Tres miembros designados por del Departamento de Interior.

– Un miembro designado por el Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco.

– Un miembro designado por cada una de las empresas adjudicatarias de apuestas en Euskadi.

– Un miembro designado por las Asociaciones de Consumidores de Euskadi.

– Actuará como Secretario de la Comisión un funcionario adscrito a la Dirección de Juego y Espectáculos, que actuará con voz y sin voto.

3.– La Comisión se reunirá a convocatoria de su presidente y, como mínimo, una vez por semestre natural.

4.– La Comisión podrá recabar la colaboración y asesoramiento de cuantos colaboradores o expertos considere necesarios para la adopción de sus decisiones.

5.– Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los presentes o, en su caso, según las normas de funcionamiento interno que apruebe la Comisión.

Artículo 36.– Funciones.

Son funciones de la Comisión de Apuestas las siguientes:

a) Analizar y proponer para su resolución por el Director de Juego y Espectáculos, cuantas cuestiones sobre la validez de las apuestas, resultados de los eventos o pagos de las mismas sean objeto de reclamación o controversia.

b) Fijar criterios con respecto a la legalidad de las apuestas, según lo preceptuado en el apartado 4° del artículo 1 del presente Reglamento.

c) Analizar y, en su caso, proponer para su resolución por el Director de Juego y Espectáculos las cuestiones que surjan en relación con al epígrafe anterior, sin perjuicio de las medidas cautelares que hayan podido adoptarse en función de las competencias del Departamento de Interior.

d) Evacuar aquellas consultas en materia de apuestas que le sean trasladadas por las administraciones públicas vascas.

CAPÍTULO VII
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 37.– Infracciones y sanciones.

1.– De acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y siguientes de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego, las infracciones a lo dispuesto en el presente Reglamento se clasifican en muy graves, graves y leves.

2.– En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego, serán infracciones muy graves:

a) La organización, práctica, celebración o explotación de apuestas, sin poseer la correspondiente autorización administrativa, así como la celebración o práctica de las mismas fuera de los locales autorizados, o mediante personas no autorizadas.

b) Reducir el capital de las sociedades de las empresas de apuestas por debajo de los límites reglamentariamente establecidos.

c) Proceder a cualquier transmisión de acciones o participaciones sin obtener la autorización de la Administración.

d) La distribución o comercialización de máquinas u otros elementos de juego o apuestas distintos de los autorizados, así como la utilización de componentes o elementos de juego no homologados y la sustitución o manipulación fraudulenta del mismo material.

e) La participación en las apuestas bien directamente o por medio de terceras personas, del personal empleado o directivo, de los accionistas, partícipes o titulares de empresas dedicadas a la gestión, organización y explotación del juego, así como de sus cónyuges, ascendientes o descendientes de primer grado, en las apuestas que gestionen o exploten dichas empresas.

f) La manipulación de las apuestas o de las competiciones sobre las que se basen las apuestas, tendentes a alterar la distribución de premios y los porcentajes establecidos para la apuesta.

g) La concesión de préstamos en los lugares de apuestas por parte de personas a que se refiere la letra d) del presente apartado.

h) La obtención de las autorizaciones para la explotación de apuestas, internas o externas, mediante la aportación de datos falsos o documentos manipulados y la vulneración de las normas en virtud de las cuales se concedieron dichas autorizaciones.

i) El incumplimiento de las condiciones que se hayan exigido en las autorizaciones.

j) El impago total o parcial a los apostantes de las cantidades ganadas, si la falta no constituye infracción grave.

k) Permitir o consentir la realización de apuestas en locales no autorizados.

l) Autorizar o permitir la realización de apuestas a los menores de edad.

m) Infringir las normas sobre publicidad de los juegos.

n) Cualquier otra acción u omisión tipificada como tal en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego.

3.– En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego, serán infracciones graves:

a) Permitir el acceso a los locales de juego a personas que lo tengan prohibido.

b) Negar a los órganos competentes la información necesaria para el adecuado control de las apuestas y la inexistencia, a disposición de los apostantes, del Código de carreras, la reglamentación de apuestas o el Libro de Reclamaciones.

c) La negativa u obstrucción a la acción inspectora de control y vigilancia realizada por los agentes de la autoridad, así como por los funcionarios encargados específicamente para el ejercicio de tales funciones.

d) No exhibir en los locales de apuestas, así como en las máquinas auxiliares de apuestas basadas en actividades deportivas o de competición en las que participen caballos, los documentos acreditativos de las autorizaciones.

e) La inexistencia o mal funcionamiento de las medidas de seguridad de los locales.

f) El impago total o parcial a los apostantes de las cantidades ganadas en cuantía inferior o equivalente a 3.005,06 euros.

g) Admitir en el local más personas que las permitidas según el aforo máximo del local.

h) La conducta desconsiderada sobre apostantes, tanto en el desarrollo de la apuesta como en el caso de protestas o reclamaciones de éstos.

i) Sobrepasar los límites horarios establecidos para los establecimientos de juego.

j) Cualquier otra acción u omisión tipificada como tal en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego.

4.– En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego, serán infracciones leves:

a) La inexistencia de letreros o carteles en las puertas de acceso a los locales de apuestas con la indicación de prohibición de entrada a los menores de edad.

b) La colocación de letreros, rótulos o similares en los locales de apuestas contraviniendo lo dispuesto en el presente Reglamento.

c) La comisión de tres infracciones leves en el plazo de un año.

d) Cualquier otra acción u omisión tipificada como tal en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego.

5.– Las infracciones contenidas en el presente Reglamento se sancionarán conforme a las cuantías establecidas en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego. y de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– Planificación de las apuestas.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora de Juego, la planificación de las apuestas se establece en los siguientes términos:

1.– Se concederá un máximo de tres autorizaciones para la organización, explotación y gestión de apuestas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– La totalidad de locales de apuestas que se autoricen para la actividad de recepción, registro o validación de los boletos de apuestas, no podrán superar el número de 75 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se incluyen en esta cantidad los salones de juego que se habiliten como locales de apuestas.

3.– En los casinos de juego, bingos y salones de juego podrá instalarse hasta un máximo de tres máquinas auxiliares de apuestas, a razón de una por cada 12 máquinas de tipo B o C instaladas, o fracción, sin perjuicio de lo dispuesto para los salones de juego que se habiliten como locales de apuestas.

4.– Las máquinas auxiliares de apuestas instaladas en establecimientos de hostelería, salas de fiesta, de baile, discotecas y hoteles no podrán superar el número de 1.500 en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5.– La instalación de máquinas auxiliares de apuestas en un establecimiento de hostelería prevista en el artículo 28 del presente Reglamento, cuando exista una previa autorización de instalación vigente en el mismo, requerirá la extinción de la vigencia de dicha autorización, salvo acuerdo expreso de los titulares de la misma consintiendo su instalación y formalizado ante la Dirección de Juego y Espectáculos.

6.– En los locales señalados en el apartado 4 de la presente Disposición Adicional, las máquinas auxiliares de apuestas deberán tener un funcionamiento exclusivamente automático, no pudiendo ser complementadas ni operadas por personal.

Segunda.– Empresas adjudicatarias de apuestas.

Cada empresa adjudicataria de apuestas estará autorizada para:

1.– Instalar locales de apuestas, debiendo disponer en funcionamiento permanente entre un mínimo de 8 y un máximo de 25 locales.

Se incluyen a los efectos de máximos y mínimos señalados los salones de juego habilitados como locales de apuestas, en las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

2.– Instalar máquinas auxiliares de apuestas en locales de hostelería, casinos, bingos y salones de juego, según los límites establecidos en el presente Reglamento, con un mínimo de 100 y un máximo de 500 máquinas auxiliares.

Se exceptúan de este requisito las máquinas instaladas en los salones de juego habilitados como locales de apuestas.

3.– La explotación de las apuestas a través de sistemas informáticos, interactivos o telefónicos, o cualquier otro medio de comunicación o conexión a distancia, según las condiciones establecidas en el presente Reglamento y, en su caso, en la normativa al efecto.

Tercera.– Apuestas hípicas.

1.– Las apuestas basadas en actividades deportivas o de competición en las que participen caballos, se realizarán sin perjuicio de aquellas que se autoricen al amparo de su normativa específica.

2.– Las apuestas basadas en actividades deportivas o de competición en las que participen caballos de carácter mutual, en lo no dispuesto en el presente Reglamento, se regirán por lo dispuesto en la normativa específica para las apuestas basadas en actividades deportivas o de competición en las que participen caballos.

Cuarta.– Apuestas tradicionales.

1.– Las apuestas que a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento se vengan realizando sobre partidos de pelota vasca en los frontones de la Comunidad Autónoma de Euskadi, podrán seguir realizándose de acuerdo con los siguientes requisitos:

a) El número de corredores de apuestas por evento no podrá ser superior a uno por cada 100 personas o fracción sobre el aforo máximo autorizado del local, con un máximo de 18 corredores. En el caso de finales de torneos o partidos de campeonatos, la presencia de corredores de apuestas podrá ser un 30 por ciento superior al que le correspondería por aforo, con un máximo de 18 corredores.

b) A los efectos de esta Disposición, se considerarán corredores de apuestas aquellas personas autorizadas por la empresa organizadora de un evento para actuar como intermediarios en las apuestas cruzadas entre asistentes al evento en el propio local.

c) El cruce de las apuestas únicamente podrá ser realizado directamente entre los asistentes al evento en el propio local.

d) El límite máximo de cada apuesta será de 6oo euros respectivamente.

e) La empresa organizadora del evento dispondrá para los usuarios de comprobantes o resguardos de la apuesta, en los términos establecidos en el presente Reglamento.

f) La empresa organizadora podrá retener en concepto de comisión hasta el 16 por 100 del importe de las cantidades de las apuestas ganadoras.

g) Previo acuerdo con el organizador del evento, las empresas de apuestas autorizadas podrán instalarse máquinas auxiliares de apuestas homologadas, así como disponer de servicios para el registro manual de las apuestas, indistintamente, a razón de dos unidades por cada 5.000 personas o fracción del aforo del recinto.

h) Dichas empresas de apuestas asumirán la responsabilidad sobre los elementos de juego instalados, en los términos y condiciones establecidos en el presente Reglamento.

i) Estas máquinas auxiliares de apuestas, dado su carácter temporal y provisional, no se contabilizarán a los efectos de la planificación establecida en el presente Reglamento.

2.– Asimismo, podrán seguir realizándose apuestas de acuerdo con los requisitos especificados en el apartado 1 de esta Disposición en los eventos contemplados en el apartado herri kirolak de la relación de eventos sobre los que se autoriza las apuestas del anexo al presente Reglamento, cuando se realicen en recintos cerrados.

3.– Igualmente, podrán realizarse apuestas en los eventos contemplados en el apartado herri kirolak que se realicen al aire libre, así como en las regatas de traineras, de acuerdo con los requisitos b), c), d) y e) de la presente Disposición.

4.– El resto de apuestas internas o externas sobre los eventos mencionados en los apartados anteriores del presente artículo, u otros eventos cualesquiera, que se desarrollen en estos locales, recintos y espacios, por cualquier medio o sistema, deberán ser organizadas por las empresas de apuestas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, quienes asumirán la responsabilidad sobre las mismas, en los términos y condiciones establecidos en el presente Reglamento.

5.– A las apuestas internas en recintos deportivos especificados en el punto 4 de esta Disposición adicional, les será de aplicación lo preceptuado en el presente Reglamento en lo referente a tipos de apuestas, límites cuantitativos de las mismas, validación, coeficientes aplicables y pago de las apuestas ganadoras. Igualmente, les serán de aplicación lo relativo a información al usuario y personal de juego.

6.– Las instalaciones eventuales y máquinas auxiliares de apuestas a que se refiere esta Disposición adicional, podrán comenzar su actividad dos horas antes del comienzo del evento y deberán finalizar una hora después de la finalización del mismo.

ANEXO
RELACIÓN DE EVENTOS SOBRE LOS QUE SE AUTORIZA LAS APUESTAS

1.– Actividades Subacuaticas

Pesca subamarina

Buceo deportivo

Natación con aletas

Apnea

Socorrismo

2.– Ajedrez

3.– Atletismo

Pista aire libre

Campo a través

Ruta

Pista Cubierta

4.– Badminton

5.– Baloncesto

6.– Balonmano

Balonmano

Balonmano playa

7.– Beisbol y sófbol

Beisbol

Sofbol

8.– Billar

9.– Bolos

Petanca

Bowling

Bolo palma

Bolo palentino

Bolo leonés

Bola toki

Bolo alavés

Tres tablones

Toka

Pasabolo

Hiru txirlo

Calva

10.– Boxeo

Boxeo

Kickboxing

Fool-contact

Taiboxing

Aiki-wudo

11.– Caza y pesca

Caza

Perros de muestra

Recorrido

Caza menor con perro

Becadas

San Humberto

Caza con arco

Pesca

Continental

Marítima

12.– Ciclismo

Ciclo-cros

Trialsin

Montain bike

Pista

Ruta

BMX

Ciclismo gimnasio

Casting

13.– Deportes aéreos

Parapente

Ala delta-vuelo libre

Paracaidismo

Vuelo a motor

Vuelo a vela

Vuelo acrobático

Aerostación

14.– Deportes de invierno

Esquí alpino

Esquí de fondo

Saltos de esquí

Esquí artístico y acrobático

Snowboard

Telemark

Mushing-trineo con perro

Curling

Carreras sobre hielo

Skybob

15.– Deportes de motor

Automovilismo

Montaña

Rallys

Circuito

Autocross

Cross

Karting

Slalom

Clásicos

Quads

Motociclismo

Trial

Minimotos

Motocross

Enduro

Velocidad

Stadium motocros

Turismo

Motonáutica

Motos de agua

16.– Esgrima

17.– Esquí naútico

18.– Fútbol

Fútbol

Fútbol sala

Fútbol playa

19.– Gimnasia

Artística

Rítmica

Trampolín

Doble minitramp

Aerobic deportivo

20.– Golf

21.– Halterofilia

22.– Herri kirolak

Soka Tira

Harrijasotze

Trontza

Aizkora

Idi proba

Zaldi proba

Asto proba

Sega

Lokotx apustu

Txinga erute

Ingude altxatzea

Orga joko

Zaku lasterketa

Lasto jasotzea

Ontzi erutea

Lasto botatzea

Harrizulatzaileak

23.– Hípica

Saltos de obstáculos

Concurso completo

Doma

Raid

Marcha

24.– Hockey

Sala

Hierba

25.– Judo

Judo

Kendo

Aikido

Wu-Shu

Jiu-jitsu

Lucha

Sambo

26.– Karate y taekwondo

Karate-Kumite

Karate-Katas

Kempo

Kung-Fu

Tai-Jitsu

Taekwondo

Penckat-Silat

27.– Montaña

Orientación

Esquí de travesía

Carreras de montaña

Escalada en roca

Escalada deportiva

Alpinismo

Senderismo

Marchas

Descenso de barrancos

Espeleología

28.– Natación

Natación piscina

Waterpolo

Sincronizada

Larga distancia

Saltos

Aquagim

29.– Padel

30.– Patinaje

Hockey

Carreras

Artístico

En línea

Skate Board

Hockey sobre hielo

Patinaje artístico sobre hielo

31.– Pelota vasca

Fronton de plaza libre

Trinquete

Fronton de pared izquierda

Frontenis

32.– Piraguismo

Aguas tranquilas

Aguas bravas

Kayak surf

Kayak polo

33.– Remo

Banco fijo

Banco móvil

Remoergómetro

34.– Rugby

Rugby

Rugby A7

35.– Squash

36.– Surf

Body Board

Surf Board

37.– Tenis de Mesa

38.– Tenis y disciplinas asociadas

39.– Tiro

Tiro olímpico precisión

Tiro olímpico plato

Tiro pichón

Tiro hélice

Tiro con arco diana al aire libre

Tiro con arco en sala

40.– Triatlon

Triathlon

Triathlon invierno

Duathlon

41.– Vela

Olímpicas

No Olímpicas

Cruceros

Winsurf

42.– Voleibol

Sala

Playa

43.– Otras modalidades deportivas o de competición no contempladas en los epígrafes anteriores de este anexo.

44.– Otros eventos de carácter no deportivo, que sean permitidos conforme a lo dispuesto en el presente reglamento.